Na základe Zákona 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj iných zákonov (tzv. “protischránkový zákon” – Zákon 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) dochádza k povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra pre všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri ak chcú obchodovať so štátom. Povinnosť zápisu sa netýka subjektov, ktoré sú subjektami verejnej správy (obce alebo firmy zapísané do registra partnerov verejného sektora) alebo eminenti cenných papierov.

Na základe ustanovení tzv. “protischánkového zákona – Zákon 315/2016 Z.z.” nemajú mať možnosť so štátom obchodovať tzv. “schránkové firmy” . Týmto zákonom sa zaviedol register partnerov verejného sektora, ktorého úlohou je, aby verejnosť mala možnosť zistiť, kto reálne profituje na obchode so štátom, zjednodušene povedané, kto je konečným užívateľom výhod pri obchodovaní so štátom, t.j. kto je skutočným vlastníkom firmy, či spoločnosti.

Z tohto dôvodu vzniká od 1.11.2018 novým firmám (firmám založeným po 1.11.2018) povinnosť zapísať do obchodného registra konečného užívateľa výhod. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti určil za konečného užívateľa výhod každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje firmu. Ide o fyzické osoby, ktoré majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach vo firme alebo na jej základnom imaní. Je to aj fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať alebo odvolať štatutárov, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán firmy. Týka sa to aj osoby, ktorá má právo na 25% zisk z podnikania. Medzi konečného užívateľa výhod patria aj osoby, ktoré sú štatutárom, dozorným, riadiacim alebo kontrolným orgánom firmy. U združení je to osoba, ktorá je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré združenie poskytuje. Kto všetko je považovaný za konečného užívateľa výhod ustanovuje §6a Zákona. U nových firiem zakladaných po 1.11.2018 bude v elektronickom formulári vyhradený priestor na údaj o konečnom užívateľovi výhod.

U firiem, ktoré boli založené pred 1.11.2018 vzniká povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v období od 1.11.2018 najneskôr do 31.12.2019. Zápis nie je spoplatnený a mal by sa podávať ako samostatné podanie prostredníctvom formulára.

Údaje týkajúce sa konečného užívateľa výhod jednotlivých firiem nebudú verejne prístupné. Spoločnosti sú povinné evidovať údaje o konečnom užívateľovi výhod aj vo svojich interných smerniciach. Tieto údaje musia byť vždy aktuálne (zodpovedať skutočnému stavu) a archivované po dobu minimálne 5 rokov. Evidujú sa údaje o mene a priezvisku, dátumu narodenia, ako aj údaje o výške podielu konečného užívateľa výhod. Súčasťou evidencie a archivácie sú všetky listinné dôkazy, ktoré preukazujú vlastnícke vzťahy, ich zmeny a pod. (spoločenské zmluvy, výpisy z obchodného registra a i.). Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do 200 000 eur, ktorá nesplní alebo poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom.  Pri nedodržaní lehoty na zápis konečného užívateľa výhod, alebo pri nesprávnom uvedení údajov môže byť spoločnosť postihnutá sankciou do výšky 3 310 eur.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa majú všetky PO zapísané do OR (§ 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri po 01.11.2018), a tie spoločnosti, ktoré obchodujú so štátom majú povinnosť zapísať konečného užívateľa aj do registra partnerov verejného sektora. To znamení, že každá firma bude mať povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a tie, ktoré sa podľa zákona povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora (ktoré sa zúčastňujú na verejnom obstarávaní), musia vykonať zápis konečného užívateľa výhod aj do registra partnerov verejného sektora. Firmy, ktoré konečného užívateľa výhod už zapísali do registra partnerov verejného sektora, tak musia urobiť znova ešte raz a zapísať danú osobu aj do obchodného registra.

 

Autor: Miroslav Gandžala

ĎALŠIE UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

Formulár - Evidencia účtovníka

Formulár – Evidencia účtovníka

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár - Evidencia dochádzky

Formulár – Evidencia dochádzky

Mohlo by vás zaujímať

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

nová verzia 3.0.1 – 18.10.2018

ZA NOVÚ VÝHODNÚ CENU

0