Dosť často sa stretávam s názorom, že veľa zamestnávateľov poskytuje stravné lístky po uplynutí mesiaca s odôvodnením, že “zamestnávateľ nevie, koľko dní zamestnanec v ďalšom mesiaci odpracuje a preto nevie, koľko má zamestnancovi dať stravných lístkov vopred”.

Podľa môjho názoru v zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov je definované, že daňovo uznané sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v § 152 Zákonníka práce. Tam je uvedené (§ 152 ods. 2 ZP), že zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie prostredníctvom osoby oprávnenej sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u takej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je oprávnená poskytovať stravovacie služby.

A PRETO – z tohto dôvodu ak zamestnanec nemá k dispozícii stravný lístok, nie je splnená podmienka uvedená v § 152 ods. 2 ZP. A keďže nie je splnená podmienka podľa § 152 ods. 2 ZP, nie je splnená ani podmienka daňovej uznateľnosti príspevku na stravovanie podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.

Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie stravných lístkov po uplynutí mesiaca nie je správne. Argument, že zamestnávateľ nevie, koľko stravných lístkov má poskytnúť určite neobstojí, nakoľko zamestnávateľ má stravné lístky účtovať ako ceniny, z čoho vyplýva, že má sledovať pohyb cenín – (nákup cenín a výdaj cenín).

Pokiaľ v jednom mesiaci vydá viac stravných lístkov, z dôvodu, že zamestnanec čerpal dovolenku alebo nepracoval, v nasledovnom mesiaci vydá zamestnancovi o toľko lístkov menej. U cenín (účet 213) sa účtuje stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania. Stravné lístky (ceniny) odovzdané zamestnancom z dôvodu použitia na vopred stanovený účel, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom.

Autor: © Miroslav Gandžala

MÁTE UŽ TIETO UŽITOČNÉ POMÔCKY PRE VAŠU PRÁCU?