V eKasa zóne pribudli nové role súvisiace s oprávnením na spravovanie eKasa zóny

–          Administrátor: používateľ s prístupom k plnej funkcionalite aplikácie eKasa zóny,

–          Technik: používateľ, ktorý ma možnosť si v eKasa zóne prezerať zoznam všetkých certifikátov a má možnosť zobraziť si detail pokladnice s funkcionalitou generovania balíčka s identifikačnými údajmi a funkcionalitou podania žiadosti o vytvorenie alebo zrušenie certifikátu,

–          Účtovník: používateľ, ktorý má možnosť si v eKasa zóne prezerať a stiahnuť vygenerované reporty a má možnosť požiadať o vygenerovanie reportu s historickými dátami,

–          Prevádzkar: používateľ, ktorý má možnosť si v eKasa zóne prezerať zoznam všetkých pokladníc e-kasa klient a má možnosť zobraziť si detail pokladnice s funkcionalitou generovania balíčka s identifikačnými údajmi pre pokladnicu.

Ako je to so zmenou role?

Otázka: Spracovávame účtovníctvo viacerým podnikateľom, ktorí majú eKasu alebo VRP. Zistili sme, že už aj napriek tomu, že máme od našich klientov splnomocnenie, nemôžeme nájsť reporty (prehľad tržieb), ktoré potrebujeme ako účtovníci zaúčtovať v účtovníctve našich klientov. Údajne sme podľa nového “zatriedení” do kategórie TECHNIK. Ako máme postupovať ak potrebujeme tieto reporty? Aký je postup aby sme mohli tieto reporty vidieť, resp. aký je postup aby sme mali štatút  ADMINISTRÁTOR alebo ÚČTOVNÍK?

V prípade, ak sa vám zobrazujú v ľavej časti len možnosti „Autentifikačné údaje“ a „Žiadosti o nové autentifikačné údaje“, máte nastavenú rolu „Technik“ (zobrazenie pre ORP).

Pri VRP nemáte v ľavej časti žiadne menu:

Pokiaľ potrebujete mať prístupné aj reporty, je potrebné zmeniť rolu na „ADMINISTRÁTOR“ alebo “ÚČTOVNÍK”.

Pre úpravu role požiadajte registrátora o zmenu elektronicky cez katalóg formulárov prostredníctvom podania pre FS – Register (Všeobecné podanie – register) spolu so splnomocnením (viď nižšie).

Vo formulári vyberiete:

– Daňový úrad

– Pracovisko daňového úradu

– Oblasť podania: Register

– Agenda: Virtuálna registračná pokladňa (aj v tom prípade ak požadujete splnomocnenie pre ORP)

– Typ podania: Plnomocenstvo na zastupovanie

– Označíte “Súčasťou podania je príloha”– Do textu podania uvediete text.

– Uvediete popis prílohy

– Spôsob doručenia prílohy: Elektronicky – súčasť podania

Nezabudnite v správe príloh priložiť splnomocnenie v podporovanom formáte.

Zmenenie role závisí od udeleného plnomocenstva (poverenia).

Pokiaľ máte s klientom uzatvorenú bežnú plnú moc na elektronickú komunikáciu – elektronické podávanie dokumentov v zmysle §9, ods. 3 Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, toto splnomocnenie nie je dostačujúce. Preto je k žiadosti potrebné priložiť novú (generálnu) plnú moc, s uvedením, že táto plná moc sa týka e-Kasa zóny v rozsahu ADMINISTRÁTOR (alebo ÚČTOVNÍK, pokiaľ vám postačuje prístup k reportom – viď oprávnenia vyššie v texte).  

 

Vzor plnej moci

Text “plnú moc” môžte nahradiť spojením “generálnu plnú moc” pokiaľ požadujete splnomocnenie v takomto rozsahu.

Oprávnenie vo vete “k prístupu “eKasa zóna” v rozsahu …. si zvolíte podľa požadovaného prístupu do eKasa zóny (viď popis oprávnení na začiatku stránky).

Splnomocnenie nie je potrebné overovať.

Po aktivácii prístupu vám príde z FS mailom oznam s textom:

Po prihlásení v prípade ORP vidíte túto ponuku po kliknutí na tlačítko “Dostupné reporty”:

Po prihlásení v prípade VRP vidíte túto ponuku po kliknutí na tlačítko “Dostupné reporty”:

Autor: Miroslav Gandžala

Autor splnomocnenia: Miroslav Gandžala. Vzor splnomocnenia nie je možné šíriť bez súhlasu autora.

Úplne nové tlačové zostavy do programu POHODA

Máte už tieto pomôcky pre účtovnícku prácu?

0