Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2020 aj v súvislosti s korona krízou

 

Sociálne odvody

Nakoľko k dnešnému dňu (1.7.2020) ešte stále platí mimoriadna situácia* a z tohto dôvodu živnostníci a ostatné samostatne zárobkové činnosti stále nemajú povinnosť podať daňové priznanie** k dani z príjmov za rok 2019 dochádza aj k zmene termínov platenia odvodov na sociálne poistenie. Z toho vyplýva, že posudzovanie vzniku povinnosti alebo zániku povinnosti, ako aj určenie výšky sociálnych odvodov sa určí až na základe podaného daňového priznania za rok 2019. Sociálna poisťovňa až potom určí, či zanikla alebo vznikla povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie a podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2019 určí aj výšku odvodov. Sociálna poisťovňa písomne oznamuje vznik, zánik aj výšku poistného. Túto povinnosť má do 20 dní od vzniku / zániku poistného.

* Mimoriadna situácia bola vyhlásená 12. marca 2020 a stále platí, Netreba si to zamieňať s núdzovým stavom, ktorý bol ukončený 14. júna 2020.

** Povinnosť podať daňové priznanie je do konca mesiaca po mesiaci, v ktorom bude ukončená mimoriadna situácia. Príklad: ak bude mimoriadna situácia zrušená v priebehu mesiaca júl, povinnosť podať daňové priznanie bude do 31.8.2020.

Momentálne platné sumy minimálnych a maximálnych odvodov na sociálne poistenie

Minimálne odvody na sociálne poistenie (z minimálneho VZ 506,50 €) sú vo výške 167,89 €, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 137,50 €.

Maximálne odvody na sociálne poistenie (z maximálneho VZ 7 091,00 €) sú vo výške 2 350,66 €, pri neplatení invalidného poistenia (starobný dôchodca, predčasný starobný dôchodca, poberatelia výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku) je poistné vo výške 1 925,20 €.

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Ako je to s platením odvodov v čase mimoriadnej situácie?

V súvislosti s platením odvodov na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie môžu vzniknúť tieto situácie (za predpokladu, že k ukončeniu mimoriadnej situácie dôjde v mesiaci júl 2020):

1.) podnikateľ podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2020)

vznik poistenia bude k 1.7.2020. Zánik poistenia bude k 30.6.2020. Výšku odvodov podnikateľovi oznámi sociálna poisťovňa najneskôr do 20.7.2020. Odvody v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.8.2020.

2.) podnikateľ podal daňové priznanie v riadnom termíne (do 31.3.2020) a podal opravné daňové priznanie***

– vznik poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Príklad: koniec mimoriadnej situácie bude vyhlásený v júli 2020. Lehota na podanie daňového priznania je do 31.8.2020. Vznik poistenia bude k 1.11.2020. Zánik poistenia bude k 31.10.2020. Podnikateľ (ak mal doposiaľ povinnosť) bude platiť sociálne odvody do 31.10.2020 v rovnakej výške, ako platil doteraz – t. j. odvody vypočítané z daňového priznania za rok 2018. Sociálna poisťovňa vznik / zánik oznámi najneskôr do 20.11.2020. Odvody v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.12.2020.

*** opravné daňové priznanie je možné podať do konca mesiaca po mesiaci, v ktorom bude ukončená mimoriadna situácia. Príklad: ak bude mimoriadna situácia zrušená v priebehu mesiaca júl, možnosť  podať opravné daňové priznanie bude do 31.8.2020.

3.) podnikateľ oznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o 6 mesiacov (do 30.9.2020)

– vznik poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Príklad: koniec mimoriadnej situácie bude vyhlásený v júli 2020. Lehota na podanie daňového priznania je do 30.9.2020 (termín, ktorý si určil daňovník). Vznik poistenia  bude k 1.12.2020, zánik k 30.11.2020. Podnikateľ (ak mal doposiaľ povinnosť) bude platiť sociálne odvody do 30.11.2020 v rovnakej výške, ako platil doteraz – t. j. odvody vypočítané z daňového priznania za rok 2018. Sociálna poisťovňa vznik / zánik oznámi najneskôr do 20.12.2020. Odvody v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.1.2021.

4.) podnikateľ oznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o 3 mesiace (do 30.6.2020)

– vznik poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Príklad: koniec mimoriadnej situácie bude vyhlásený v júli 2020. Lehota na podanie daňového priznania je do 31.8.2020 (termín z dôvodu mimoriadnej situácie). Vznik poistenia  bude k 1.11.2020, zánik k 31.10.2020. Podnikateľ (ak mal doposiaľ povinnosť) bude platiť sociálne odvody do 31.10.2020 v rovnakej výške, ako platil doteraz – t. j. odvody vypočítané z daňového priznania za rok 2018. Sociálna poisťovňa vznik / zánik oznámi najneskôr do 20.11.2020. Odvody v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.12.2020.

5.) podnikateľ, ktorý neoznámil predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a nepodal daňové priznanie

– vznik poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. Príklad: koniec mimoriadnej situácie bude vyhlásený v júli 2020. Lehota na podanie daňového priznania je do 31.8.2020 (termín z dôvodu mimoriadnej situácie). Vznik poistenia bude k 1.11.2020, zánik k 31.10.2020. Podnikateľ (ak mal doposiaľ povinnosť) bude platiť sociálne odvody do 31.10.2020 v rovnakej výške, ako platil doteraz – t. j. odvody vypočítané z daňového priznania za rok 2018. Sociálna poisťovňa vznik / zánik oznámi najneskôr do 20.11.2020. Odvody v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.12.2020.

6.) podnikateľ, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019

– doporučuje sa podať čestné vyhlásenie. Viac info nižšie na stránke v časti “Nevznikla vám povinnosť podať daňové priznanie? Využite tento formulár”.

 

Ako to bude, ak dôjde k vyhláseniu ukončenia mimoriadnej situácie neskôr?

Príklad: K vyhláseniu ukončenia pandémie (k ukončeniu mimoriadneho stavu)  dôjde v septembri 2020. Povinnosť podať daňové priznanie bude do 31.10.2020. Povinné poistenie podnikateľovi vznikne (ak mal príjmy v roku 2019 vyššie ako 6 078 eur) 1. januára 2021. Poistné v novej výške má povinnosť zaplatiť do 8.2.2021. Pokiaľ podnikateľ nemal v roku 2019 príjmy vyššie ako 6 078 eur, zanikne mu povinné poistenie k 31.12.2020.

.

Princíp posudzovania povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie

Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti vyššie ako 6.078 eur vzniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené v príkladoch.

Pokiaľ ste v roku 2019 mali príjmy zo živnosti nižšie ako 6.078 eur zaniká vám povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie v termínoch, ktoré sú uvedené v príkladoch.

Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody je suma 6.078 eur príjmov zo živnosti za rok 2019. Táto povinnosť sa bude posudzovať na základe podaného DP za rok 2019.

 

Nevznikla vám povinnosť podať daňové priznanie?

Využite tento formulár.

Čestné vyhlásenie SZČO, že ako povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO k 30. júnu 2020 v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov NEPODALA a ani NEPODÁ daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, pretože v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nemá podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019.

Čestné vyhlásenie je podkladom pre vyhodnotenie zániku povinného poistenia SZČO k 30. júnu 2020. Elektronický formulár na podanie čestného vyhlásenia.

V prípade potreby môžete kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. č. 0906 171 989 alebo 02 3247 1989

 

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

 

Zdravotné odvody

Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To znamená, preddavky za január 2020 v novej výške máte povinnosť zaplatiť do 8.2.2020. V tejto výške platíte preddavky počas celého roka 2020 (12x) a posledné preddavky v tejto výške zaplatíte za 12/2020 do 8.1.2021.
Výšku zdravotných preddavkov pre rok 2020 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2019 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2018).

Fyzická osoba, ktorá začne podnikať v roku 2020 a nie je zamestnancom (nie je súbeh zdravotného poistenia), alebo nie je poistencom štátu, je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 506,50 €), t. j. vo výške 70,91 €.

Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2020 sú vo výške 70,91 € (ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 €).

 

Autor: © Miroslav Gandžala

KALKULAČKY NA VÝPOČET ODVODOV

Kalkulačka na výpočet preddavkov na ZP od 1.1.2020

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP od 1.1.2020

————————————————————————————————————————————
UPOZORNENIE
Doporučujem nastaviť prevodný príkaz v banke tak, aby odvody z Vášho účtu boli odpísané minimálne 2 dni pred dátumom splatnosti poistného.
V prípade ak platíte v hotovosti (poštovou poukážkou) doporučujem platiť odvody do SP a ZP skôr, ako 8-eho dňa v mesiaci.
Poisťovne radi účtujú poplatok z omeškania aj za jediný deň omeškania vašej platby!!!
————————————————————————————————————————————

 

OTÁZKY

Kedy sa menia sumy odvodov na SP?

Suma odvodu sa mení od 1.1. a od 1.7. príslušného roka.

Kedy sa menia sumy odvodov (preddavkov) na ZP?

Suma odvodu (preddavku) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej sume počas celého roka (1.1. – 31.12.).

Ako sa dozviem o výške nových odvodov na SP a preddavkov na ZP?

SP – Zmenu výšky odvodov vám sociálna poisťovňa oznámi listom.

ZP – Zmenu výšky odvodov (preddavkov) na nasledujúci rok (1.1. – 31.12.) vám oznamuje vaša zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania ZP.

Odkedy mám platiť odvody na SP a preddavky na ZP?

SP – Vznik povinnosti platiť odvody vám oznamuje sociálna poisťovňa listom (podľa údajov v daňovom priznaní za predošlý rok). Pokiaľ vám vznikne povinnosť platiť odvody, tieto začnete platiť od 1.7. príslušného roka.

ZP – Povinnosť platiť odvody (preddavky) vám vzniká od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Pokiaľ budete mať v roku 2019 príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania vyšší ako 6.078,00 eur, vznikne Vám od 1.7.2020 povinnosť platiť povinné odvody do sociálnej poisťovne.

Kedy mi zanikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Ak budete mať príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania v roku 2019 nižší ako 6.078,00 eur zanikne Vám povinnosť platiť povinné sociálne odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2020.

Čo ak som začal podnikať v roku 2020?

SP – Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2020, povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať až 30.6.2021 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2020. (Príjem sa bude posudzovať 30.6.2021 podľa údajov v DP za rok 2020). Pri prekročení sumy  príjmov za rok 2020 vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7.2021.

ZP – Odvody (preddavky) platíte v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) pokiaľ nemáte súbeh živnosti a zamestnania.

Otázky z praxe

Prvú živnosť som si založil v decembri 2016. Ukončil som ju 28.2.2018. V tom čase som nemusel platiť povinné odvody na sociálne  poistenie, nakoľko príjmy nedosahovali výšku na platenie povinných odvodov.

V roku 2017 som mal príjem zo živnosti 7 347 eur (za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017). Túto živnosť som ukončil k 28.2.2018. Za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 som mal príjem 1 870 eur.

14. januára 2019 som si založil novú živnosť. Túto živnosť som ukončil 14. júna 2019. Nedávno mi prišiel oznam zo sociálnej poisťovne o nedoplatku v sume 792,70 eur za obdobie od januára 2019 do júna 2019. Tento som uhradil, nakoľko mi  písali email, že to posunuli na odbor vymáhania. Keď som sa informoval, že prečo to mám uhradiť a či vôbec to mám uhradiť keď som mal za obdobie január a február 2018 príjmy iba tých 1 870 eur, dostal som odpoveď, že poistné bolo vypočítané z daňového priznania za rok 2017, kde boli príjmy vo výške 7 347 eur. Vysvetlíte mi prosím vás, ako sa mohli 2 roky dozadu vrátiť do daňového keď som v tom čase nebol povinný platiť a v roku 2018 som nemal vyšší príjem ako 5 300 eur (1 870 eur)?

Posudzovaná výška príjmov na povinné platenie odvodov sa posudzuje vždy podľa DP za predošlý rok. V roku 2017 ste mali príjmy 7 347 eur, to znamená vznikla vám povinnosť platiť povinné odvody od 1.7.2018 do 30.6.2019. Keďže ste si založili živnosť 14.1.2019, vznikla vám povinnosť platiť odvody na SP podľa výšky príjmov uvedených v DP za rok 2017 a to až do 30.6.2019. Keby ste si boli založili živnosť 1.7.2019, tak by sa posudzovala výška príjmu za rok 2018, čo bolo vo vašom prípade 1 870 eur.

Zhrnutie posudzovaných rokov na platenie odvodov na sociálne poistenie:

Podľa príjmov v DP za rok 2017 sa platia odvody od 1.7.2018 do 30.6.2019

Podľa príjmov v DP za rok 2018 sa platia odvody od 1.7.2019 do 30.6.2020

Podľa príjmov v DP za rok 2019 sa platia odvody od 1.7.2020 do 30.6.2021 (zmena z dôvodu mimoriadnej situácie – viď úvod)

 

Ďalšie články v blogu

0