MIKRODAŇOVNÍK

nové výhody pre malých podnikateľov do obratu 49.790 eur.

 

Koho sa bude zmena týkať?

Nové výhody sa budú týkať podnikateľov do obratu 49.790 eur. To znamená, že výhody sa budú týkať tých, ktorým nevzniká povinnosť na povinnú registráciu za platiteľa DPH.

Bude sa pojem “mikrodaňovník” týkať aj právnickej osoby?

Pokiaľ právnická osoba spĺňa podmienku výšky príjmu, má byť mikrodaňovníkom aj takáto právnická osoba.

Existuje nejaké obmedzenie, kedy účtovná jednotka, ktorá spĺňa výšku maximálneho obratu nebude môcť byť mikrodaňovníkom?

Mikrodaňovníkom nemôže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienku dosiahnutia príjmov (výnosov) do 49.790 eur, ale je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona.

Dotknú sa pripravované zmeny odpisovania hmotného majetku?

Mikrodaňovník si sám určí dĺžku odpisov hmotného majetku (s výnimkou nehnuteľností). Daňovník nebude musieť odpisy rozložiť do pevne stanovených rokov podľa určenia v jednotlivých odpisových skupinách. (Táto zmena sa nemá týkať odpisov automobilu s hodnotou vyššou ako 48.000 eur). Pokračovať v “inom” odpisovaní bude daňovník môcť aj v nasledujúcich účtovných obdobiach (aj keď v týchto už nebude mať štatút mikrodaňovníka) ak začal používať zmenené odpisovanie na majetku, ktorý zaradil v čase, keď bol považovaný za mikrodaňovníka. Takýto spôsob odpisovania sa použije na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. (Nie na majetok, ktorý už daňovník mal zaradený  v predošlých účtovných obdobiach).

Údajne má vzniknúť nová odpisová skupina. Je to pravda?

Áno, navrhuje sa zavedenie novej odpisovej skupiny „0“, s dobou odpisovania hmotného majetku 2 roky. V tejto novej odpisovej skupine budú zaradené len osobné automobily, ktoré budú mať v osvedčení o technickej evidencii v časti II uvedený druh paliva príp. zdroj energie BEV (elektromobily a hybridy s kombináciou elektrického pohonu a v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie).

Zmení sa niečo v uplatňovaní opravných položiek k pohľadávkam?

Mikropodnikateľ si bude môcť do daňových výdavkov zahrnúť opravnú položku k pohľadávke v takej výške, v akej ju bude mať zaúčtovanú v účtovníctve. To znamená, že doterajší limit odpisovania pohľadávky v PÚ (20% po roku, 50% po dvoch rokoch, celú pohľadávku po troch rokoch) sa už nebude musieť uplatňovať.

Čo sa zmení v uplatnení daňovej straty?

U mikrodaňovníka bude možné daňovú stratu uplatniť v plnej výške v nasledujúcom (nasledujúcich) zdaňovacom období (najdlhšie po dobu 5 rokov). U tých, ktorí nebudú mať štatút mikrodaňovníka, tiež počas piatich rokov ale vždy maximálne do výšky 50% základu dane.

Plánuje sa aj zmena pri prenájme majetku?

Mal by byť zrušený limit výšky odpisov prenajímaného hmotného majetku zaradeného v odpisových skupinách 0 až 4. Takto si bude môcť do daňových výdavkov daňovník zaradiť odpisy bez ohľadu na výšku časovo rozlíšenej sumy príjmov z prenájmu majetku.

Pripravujú sa aj nejaké ďalšie zmeny?

Medzi zmeny, ktoré by sa mali uviesť do praxe je zvýšenie hranice pre platenie preddavkov u fyzických aj právnických osôb z 2500 eur na 5000 eur, taktiež by malo dôjsť k zjednodušeniu výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti, od ktorej závisí povinnosť platenia preddavkov, pričom táto sa bude počítať výlučne zo základu dane z príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti zníženej o daňovú stratu. Zjednodušiť by sa mali aj podmienky na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení. Ministerstvo financií navrhuje rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov a malo by dôjsť aj k zrušeniu povinnosti pre zamestnanca každoročne do konca januára podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. 

Odkedy by mali platiť navrhované zmeny?

Tieto zmeny by mali vstúpiť do platnosti od januára 2020 na základe novely zákona o dani z príjmov. Návrh zákona je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 

Miroslav Gandžala

Máte už tieto užitočné pomôcky pre účtovnícku prácu???

0