BONUS

Zamestnávatelia musia pri vyplácaní mzdy svojim zamestnancom pamätať na novinku, ktorá platí od apríla. Je to zvýšený daňový bonus.

Ak sa staráte o dieťa, ktoré ešte nemá šesť rokov, môže vás potešiť daňová vý­hoda, ktorú štát zaviedol od apríla.

O čo ide? Ak budete mať ako zamestnanec alebo živnostník v zdaňovacom období príjmy aspoň vo výške 3 120 eur, môžete si uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce spolu s vami v domácnosti. Je to prax, ktorá platí už dlhšie. Novin­kou však je, že suma, o ktorú sa vám znižuje daň, môže byť po novom, od apríla tohto roku, už nielen vo výške 22,17 eura mesačne, ale až dvojnáso­bok tejto sumy.

Zvýšenie na dvojnásobok sa vás týka vtedy, ak dieťa nedovŕšilo šesť rokov. Poslednýkrát sa vám takto daň zníži za ten mesiac, v ktorom vaša ratolesť dosiahne spomínaný vek šesť rokov.

Ako tento dvojnásobný daňový bonus využiť? „Zamestnanec si u za­mestnávateľa uplatní tento nárok prostredníctvom Vyhlásenia a pred­ložením rodného listu dieťaťa – tak, ako si uplatňuje bežný daňový bo­nus, teda po vstupe do zamestnania najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Ak pri zamestnaní nemá práve zmenu nástupu, vtedy si ho uplatňuje štandardne každý rok do konca januára,“ vysvetľuje účtovný poradca Miroslav Gandžala, tvorca portálu agrico.sk/blog.

Chcete pomôcku na Evidenciu dochádzky?

Vy sami však nemusíte u zamestnávateľa doplniť do Vyhlásenia po­žiadavku na uplatnenie dvojnásobného daňového bonusu. „Túto sku­točnosť samotný zamestnanec do Vyhlásenia neuvádza a ani zamest­návateľ nemá nárok, aby to od ne­ho vyžadoval,“ argumentuje po­radca.

Žiadne povinnosti sa nespája­jú ani s dokladovaním veku dieťaťa, zamestnanec tak nemusí nič dokazovať. Len rovnako ako doteraz uvedie vo Vyhlásení údaje o dieťati, jeho meno, priezvisko a rodné číslo a priloží jeho rodný list. Inak povedané, zamestnanec nemusí zamest­návateľa na túto skutočnosť upozor­ňovať. Sledovať vek detí v „papie­roch“ svojich zamestnancov je totiž povinnosťou zamestnávateľa. „Ur­čite každý riadny mzdový program dokáže odsledovať vek dieťaťa, a po­tom bonus – podľa veku dieťaťa – uplatniť v správnej výške,“ hovorí Gandžala. Keď nadíde obdobie roč­ného zúčtovania dane, čo však bude až po uplynutí roku 2019, sa spôsob uplatňovania oproti spôsobu, ktorý sa aplikoval doteraz, nijako nemení.

Nárok na bonus využívajte na mesačnej báze

ROZHOVOR

Od apríla získali rodičia malých detí bonusovú výhodu. Ako ju využiť, hovorí Miroslav Gandžala, konateľ účtovnej spoločnosti Agrico s.r.o..

Čo treba splniť, ak chce rodič vyu­žiť daňový bonus na dieťa?

Ak je zamestnanec, výška jeho príjmov zo závislej činnosti musí byť aspoň 3 120 eur. Ak podniká, výška príjmov z podnikania a z inej samo­statnej zárobkovej činnosti musí byť tiež aspoň 3 120 eur, ale nesmie byť ani v strate.

Čo však vtedy, ak v roku 2019 do­stávam daňový bonus v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, pri­čom v niektorých mesiacoch spĺ­ňam hranicu príjmu na jeho uplat­nenie vo výške minimálne 260 eur, ale v úhrne za celý rok 2019 mo­je príjmy hranicu 3 120 eur nedo­siahnu?

Netreba sa obávať. Aj za takejto si­tuácie vám daňový bonus, ktorý vám už v týchto mesiacoch vyplatili, zo­stáva.

V praxi môže nastať aj zložitá situ­ácia, keď mi moje príjmu budú ply­núť z rôznych činností a aktivít. Ako sa to rozlišuje a kedy mi patrí daňový bonus a kedy nie?

Splnenie nároku na bonus sa skúma samostatne pri kaž­dom z príjmov, keď sú isté roz­diely pri príjmoch podľa paragra­fu päť a šesť zákona o dani z príj­mov. Ak nedosiahnete minimálnu výšku príjmov podľa paragrafu päť ani minimálnu výšku príjmov pod­ľa paragrafu šesť, ale súčet vašich príjmov bude vyšší než 3 120 eur, nárok na daňový bonus si uplatniť nemôžete, aj keď súčet týchto príj­mov je vyšší ako 3 120 eur.

Kedy je vhodné uplatniť si nárok na bonus – len raz za rok alebo v inej časovej frekvencii?

Odporúčam, aby ste si nárok na daňový bonus v roku 2019 uplatňo­vali na mesačnej báze a nespolieha­li sa na jeho uplatnenie až pri podaní daňového priznania za rok 2019.

Prečo?

Môže totiž nastať situácia, že v niektorých mesiacoch splníte pod­mienku príjmu 260 eur, ale v rám­ci celého roka potrebnú hranicu príj­mu 3 120 eur nesplníte a nebude­te si tak môcť daňový bonus uplatniť v priznaní. Bonus, ktorý si uplatní­te na mesačnej báze – z dôvodu, že ste v mesiaci mali príjem vyšší ako 260 eur – vám však zostane, aj keď nesplníte ročnú hranicu príjmu, tých 3 120 eur.

Je nárok na daňový bonus na die­ťa, ktoré začne dostávať invalidný dôchodok?

Daňový bonus nemôžete dostať v prípade dieťaťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po tom, keď sa dieťaťu vydalo rozhodnutie o pri­znaní invalidného dôchodku. (RUN)

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

Príklad:

Zamestnanec má jedno dieťa, ktoré 5.11.2019 dovŕši vek 6 rokov. Na toto dieťa si od 1.1.2019 uplatňuje daňový bonus. Túto skutočnosť zamestnanec uviedol vo Vyhlásení, ktoré podpísal u zamestnávateľa do 31.1.2019 a priložil kópiu rodného listu dieťaťa. To je všetko, čo má zamestnanec v súvislosti s daňovým bonusom povinnosť urobiť.

Zamestnávateľ od januára vypláca zamestnancovi daňový bonus vo výške 22,17 eura. Od 1.4.2019 zamestnávateľ začne zamestnancovi automaticky vyplácať daňový bonus vo výške 44,34 eura. Daňový bonus v tejto dvojnásobnej výške naposledy vyplatí za mesiac november. Skutočnosť, že dieťa dovŕšilo v novembri vek 6 rokov, zamestnanec zamestnávateľovi neoznamuje.

Zamestnancovi bude v roku 2019 vyplatený daňový bonus v sume 443,40 eura.  22,17×3 + 44,34×8 + 22,17×1*

* pri splnení podmienok na jeho uplatnenie v zmysle §33 Zákona 595/2003 Z.z.. 

Poznáte všetky povinnosti pri vzniku a ukončení pracovného pomeru?

Autor: Miroslav Gandžala

HN: Táňa Rundesová

Článok bol uverejnený 6. mája 2019 v mimoriadnej prílohe Hospodárskych novín – Príručka podnikateľa a dňa 10. apríla 2019 na portáli HNexpert

 

0