Silná byrokracia

Sťažnosťou účtovníkov v pracov­nej oblasti je neúnosná byrokra­cia. V ktorých oblastiach najviac?

Kvôli poskytovaniu príspevku na projekty podporujúce zamest­nanosť vyžaduje úrad práce od zamestnávateľa každý mesiac výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Tie zamestnávateľ už poslal elektronicky, no úrad ich chce v papierovej forme. K nim musíte priložiť žiadosť o úhra­du platby, o úhradu pre tútora, dochádzku zamestnanca, či vý­platnú pásku a výpis z účtu s plat­bami poistného. Dokopy 11 dokla­dov mesačne za zamestnanca.

Rozšírenie pojmov

Ako je to v prípade výdavkov pri zmluve o výpožičke?

Rozšírili sa náklady, ktoré sa ne­považujú za daňové výdavky pri výpožičke, keďže od 1.1.2017 už výdavkom nie sú výdavky na technické zhodnotenie, prevádz­kovanie, opravy a udržiavanie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnos­ti, ktoré sa využívajú na základe zmluvy o výpožičke – okrem vý­davkov na energie vynaložených užívateľom v súvislosti s užíva­ním tejto hnuteľnej veci či nehnu­teľnosti. Účtovná jednotka musí „strážiť“ náklady, aby nedošlo k ich zaúčtovaniu do výdavkov. Rovnako treba sledovať aj výdav­ky na nájomné, ktoré sa zahŕňajú do základu dane až po zaplatení.

Prehľad o salde

S akými prekážkami sa stretávate v kontakte s úradmi?

Podnikateľom by pomohlo, keby v rámci elektronického prístupu na Finančnú správu mali k dispo­zícii prehľad vlastného salda. Aby videli, koľko majú uhradiť a koľko už majú uhradené na daniach. Bo­lo by to prínosom aj pre Finančnú správu a pomohlo by to aj podni­kateľom, keďže by si mohli skontrolovať dlh voči Finančnej správe a zaplatiť ho bez výzvy a sankcií.

Problém s výdavkami

Veľkou komplikáciou pre účtovní­kov býva evidencia a sledovanie daňových výdavkov. Prečo?

Ide o to, že ich uplatnenie do da­ňových nákladov je možné až po splnení podmienky ich zaplatenia. Tie, ktoré budú zaplatené až v ro­ku 2018, sa uplatnia do nákladov ako položka znižujúca základ až v roku 2018. Zatiaľ čo v roku 2017, keď nám náklad vznikol a bol zaúčtovaný v účtovníctve, polož­kou zvyšujúcou základ nebude, pretože sa nesplnila podmienka uhradenia. Je náročné evidovať uhradené a neuhradené záväzky a nezabudnúť ich v jednotlivých rokoch správne vyrovnať.

Autor: © Miroslav Gandžala