Ako je to s odhlásením zamestnávateľa

pri odhlásení posledného zamestnanca

v zdravotných poisťovniach, v sociálnej poisťovni

a na daňovom úrade?

(povinnosť – termíny – sankcie)

Má zamestnávateľ (FO – SZČO alebo PO) povinnosť urobiť odhlásenie zamestnávateľa, pokiaľ prestal zamestnávať zamestnancov? Ak má zamestnávateľ povinnosť odhlásiť sa ako zamestnávateľ, do akej doby má splniť túto povinnosť? Sú za neodhlásenie zamestnávateľa nejaké sankcie? Aká je výška sankcie za neskoré odhlásenie zamestnávateľa?

Dôvera zdravotná poisťovňa

REGISTRÁCIA:

Vznik platiteľa poistného sa oznamuje do ôsmich pracovných dní. Zamestnávateľ použije tlačivo “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného”. Odporúčam  registráciu vykonať skôr, aby zamestnávateľovi mohol byť pridelený VS, pod ktorým bude registrovaný a pod ktorým bude odvádzať preddavky na zdravotné poistenie a  zároveň odporúčam, aby mal zamestnávateľ vybavený prístup do elektronických služieb.

ODHLÁSENIE:

Za zánik hromadného platiteľa poistného v zmysle ods. 1 článku 2 Metodického usmernenia ÚDZS č. 3/7/2009 sa považuje aj skutočnosť, že platiteľ prestal zamestnávať posledného zamestnanca poisteného v  príslušnej zdravotnej poisťovni, pričom tento platiteľ fyzicky nemusel ukončiť svoju činnosť. Túto skutočnosť musí oznámiť platiteľ zdravotnej poisťovni nielen prostredníctvom „Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“ (ukončenie kategórie 2 u poistenca/zamestnanca), ale aj prostredníctvom „Oznámenia o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“ (oznámenie zániku platiteľa poistného ku dňu, kedy posledný poistenec/zamestnanec ukončil zamestnanie u tohto platiteľa).

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom* je povinný do ôsmich pracovných dní odo dňa vzniku alebo zmeny platiteľa poistného písomne alebo elektronicky oznámiť vznik alebo zmenu platiteľa poistného.

Okrem platenia poistného majú platitelia aj ďalšie zákonné povinnosti. Za ich neplnenie môže dostať pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Výšku pokuty stanoví Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Povinnosť oznámiť zánik zamestnávateľa z dôvodu odhlásenia posledného zamestnanca: ÁNO *)

Termín pri odhlásení posledného zamestnanca: do 8 pracovných dní *).

Termín pri ukončení činnosti zamestnávateľa: do 8 pracovných dní

Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti): stanovuje Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

*) – prostredníctvom formulára, pokiaľ zamestnávateľ v najbližšej dobe nepredpokladá zamestnávať zamestnanca evidovaného v ZP Dôvera. Podľa informácií zo ZP Dôvera, zdravotná poisťovňa nepostihuje neodhlásenie zamestnávateľa ak zamestnávateľ nevie, či bude alebo nebude zamestnávať poistenca evidovaného v ZP Dôvera. Pri extrémne dlhej dobe nezamestnávania zamestnanca evidovaného v ZP Dôvera, zdravotná poisťovňa vyzve zamestnávateľa na vykonanie oznámenia o zániku platiteľa poistného.

Všeobecná zdravotná poisťovňa

REGISTRÁCIA:

Vznik platiteľa poistného sa oznamuje do ôsmich pracovných dní. Zamestnávateľ použije tlačivo “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného”. Odporúčam  registráciu vykonať skôr, aby zamestnávateľovi mohol byť pridelený VS, pod ktorým bude registrovaný a pod ktorým bude odvádzať preddavky na zdravotné poistenie a  zároveň odporúčam, aby mal zamestnávateľ vybavený prístup do elektronických služieb.

ODHLÁSENIE:

V prípade, že dôjde k odhláseniu všetkých zamestnancov poistených vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. (VšZP), avšak zamestnávateľ resp. spoločnosť nezanikne, platiteľovi nevznikajú voči zdravotnej poisťovni oznamovacie povinnosti. Zamestnávateľ bude v systéme evidovaný aj naďalej, avšak ako neaktívny platiteľ. Z toho vyplýva, že nie je potrebné zasielať nulové výkazy preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa, ani zdravotnej poisťovni oznamovať, že zamestnávateľ nemá v danom mesiaci zamestnancov poistených vo VšZP. Ak by ste v budúcnosti zamestnávali poistencov VšZP, stačí ich prihlásiť do stavu zamestnancov do ôsmich pracovných dní elektronicky alebo v prípade, že má Vaša spoločnosť menej ako 3 zamestnancov, aj v listinnej forme prostredníctvom tlačiva „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“.

V prípade ukončenia činnosti je platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, povinný v zmysle § 24 písmeno k) zákona č. 580/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov oznámiť zdravotnej poisťovni zmenu (zánik) platiteľa podľa § 11 odsek 5, a to do ôsmich pracovných dní od vzniku skutočnosti prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“. Oznamovacie povinnosti v súvislosti so zánikom platiteľa poistného je možné splniť osobne v ktorejkoľvek pobočke (expozitúre) VšZP, alebo doklady poslať poštou do pobočky príslušnej podľa sídla spoločnosti alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.
Tlačivá sú k dispozícii vo všetkých kontaktných miestach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., taktiež na stránke www.vszp.sk v časti Úvod > Platitelia > Tlačivá. 

Povinnosť oznámiť zánik zamestnávateľa z dôvodu odhlásenia posledného zamestnanca: NIE (zamestnávateľ zostáva vedený ako neaktívny)

Termín pri odhlásení posledného zamestnanca: nie je

Termín pri ukončení činnosti zamestnávateľa: do 8 pracovných dní

Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti): nie je

Union zdravotná poisťovňa

REGISTRÁCIA:

Vznik platiteľa poistného sa oznamuje do ôsmich pracovných dní. Zamestnávateľ použije tlačivo “Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného”. Odporúčam  registráciu vykonať skôr, aby zamestnávateľovi mohol byť pridelený VS, pod ktorým bude registrovaný a pod ktorým bude odvádzať preddavky na zdravotné poistenie a  zároveň odporúčam, aby mal zamestnávateľ vybavený prístup do elektronických služieb.

ODHLÁSENIE:

Zamestnávateľovi zákon č. 580/2004 v § 24, písm. k)  o zdravotnom poistení ukladá povinnosť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich dní oznámiť zmenu platiteľa poistného. Zamestnávateľ je teda povinný v zákonnej lehote oznámiť skončenie pracovného pomeru so svojim zamestnancom, t.j. zamestnanca zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. Pri odhlásení posledného zamestnanca informačný systém automaticky ukončí zamestnávateľa a zmení mu režim na „ukončená činnosť“. V zmysle uvedeného nie je teda potrebné osobitne duplicitne odhlasovať samotného zamestnávateľa, pokiaľ už viac nezamestnáva zamestnanca, ktorý je poistencom príslušnej zdravotnej poisťovne. Je však nevyhnutné, aby si zamestnávateľ splnil svoju zákonnú povinnosť a svojho zamestnanca riadne odhlásil. Povinnosť zamestnávateľa odhlásiť svojho zamestnanca zo zdravotnej poisťovne ukladá zamestnávateľovi § 24 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.).  Táto povinnosť v rámci osemdňovej zákonnej lehoty sa vzťahuje k odhláseniu zamestnanca, nie samotného zamestnávateľa. Zákon neukladá zamestnávateľovi povinnosť odhlásiť samého seba. V zmysle § 26 ods. 1 písm. c) zákona o zdravotnom poistení, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou však môže uložiť pokutu do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanovených v § 24 písm. a) až i) a k). Zamestnávateľovi teda môže byť uložená sankcia za neodhlásenie zamestnanca.

Povinnosť oznámiť zánik zamestnávateľa z dôvodu odhlásenia posledného zamestnanca: NIE  (informačný systém automaticky ukončí štatút zamestnávateľa. Pri prihlásení zamestnanca sa štatút zamestnávateľa obnoví automaticky)

Termín pri odhlásení posledného zamestnanca: nie je

Termín pri ukončení činnosti zamestnávateľa: do 8 pracovných dní

Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti): nie je

Sociálna poisťovňa

REGISTRÁCIA:

Zamestnávateľ je povinný prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Odporúčam  registráciu vykonať skôr, aby zamestnávateľovi mohlo byť pridelené identifikačné číslo zamestnávateľa, ktoré bude potrebovať pri prihlasovaní zamestnanca a zároveň odporúčam, aby mal zamestnávateľ vybavený prístup do elektronických služieb.

Zamestnávateľ sa prihlási do registra zamestnávateľov na tlačive “Registračný list zamestnávateľa”. Pobočke Sociálnej poisťovne musí oznámiť aj zmenu svojho názvu, sídla, korešpondenčnej adresy a ostatných údajov uvádzaných v Registračnom liste zamestnávateľa do ôsmich dní odo dňa tejto zmeny.

  • prihlásenie do registra po lehote – za každý deň omeškania = 0,30 – 16,60 eur (najviac spolu 16 596,96 eur). V prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%
  • neprihlásenie do registra vôbec – za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly = 0,60 – 33,20 eur (najviac spolu 16 596,96 eur)

ODHLÁSENIE:

Zamestnávateľ je povinný odhlásiť sa z registra zamestnávateľa do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca.

Povinnosť oznámiť zánik zamestnávateľa z dôvodu odhlásenia posledného zamestnanca: ÁNO

Termín pri odhlásení posledného zamestnanca: do 8 kalendárnych dní od odhlásenia posledného zamestnanca

Termín pri ukončení činnosti zamestnávateľa: do 8 kalendárnych dní od ukončenia štatútu zamestnávateľa (Štatút zamestnávateľa zamestnávateľ stráca po odhlásení posledného zamestnanca).

Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti):

  • odhlásenie z registra po lehote – za každý deň omeškania = 0,30 – 16,60 eur (najviac spolu 16 596,96 eur). V prípade preukázania zneužitia sociálneho poistenia sa horná hranica sadzby zvýši najviac o 200%
  • neodhlásenie z registra vôbec – za každý deň omeškania do dňa vykonania kontroly = 0,60 – 33,20 eur (najviac spolu 16 596,96 eur)

Zamestnávateľ sa odhlási z registra zamestnávateľov na tlačive “Registračný list zamestnávateľa”

Daňový úrad

REGISTRÁCIA:

V zmysle § 49a ods. 3 ZDP  zamestnávateľ, ktorý začne vyplácať príjmy zo závislej činnosti a ešte nie je u miestne príslušného správcu dane registrovaný ako fyzická osoba alebo právnická osoba, je povinný v zmysle § 67 ods. 1 daňového poriadku  predložiť príslušnému správcovi dane vyplnenú žiadosť o registráciu na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo (použije tlačivo “Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty”), ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme. K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49 ods. 1 a 2 ZDP , je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE:

Ak zamestnávateľ nevypláca príjmy zo závislej činnosti, nemá povinnosť podávať mesačné prehľady. V prípade, že už zamestnávateľ vôbec nebude vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámi túto skutočnosť správcovi dane (t.j. zruší registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti). Pri posúdení, či je zamestnávateľ povinný zrušiť registráciu na daň zo závislej činnosti na daňovom úrade (po ukončení pracovnoprávneho vzťahu s posledným zamestnancom)  je rozhodujúce, či zamestnávateľ bude ešte nejakých zamestnancov zamestnávať alebo už nie.

Ak bude v najbližšej dobe nejakých zamestnancov zamestnávať, nemá povinnosť zrušiť registráciu platiteľa dane z príjmov zo závislej činnosti. Ak ale zamestnávateľ ukončí všetky pracovnoprávne vzťahy a už nebude viac zamestnávať žiadneho zamestnanca (a  naďalej bude vykonávať podnikateľskú činnosť), má v zmysle § 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. povinnosť oznámiť daňovému úradu, že prestal byť platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti. Toto je podnikateľ povinný správcovi dane oznámiť  do 30 dní odo dňa, v ktorom táto zmena nastala, t.j. do 30 dní odo dňa, v ktorom bol povinný poslednému zamestnancovi zo mzdy zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a odviesť ho daňovému úradu. Túto povinnosť si splní vyplnením formulára „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“.

Povinnosť oznámiť zánik zamestnávateľa z dôvodu odhlásenia posledného zamestnanca: ÁNO

Termín pri odhlásení posledného zamestnanca: do 30 kalendárnych dní od odo dňa, v ktorom bol povinný poslednému zamestnancovi zo mzdy zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a odviesť ho daňovému úradu.

Sankcia za nesplnenie povinnosti po odhlásení posledného zamestnanca (pri pokračovaní zamestnávateľa vo svojej činnosti):  od 60 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 154 ods. 1 písm. b)

 
Autor: © Miroslav Gandžala

 

Na sledovanie a dodržanie všetkých termínov

súvisiacich so vznikom alebo s ukončením pracovného pomeru

môžte použiť túto pomôcku

REGISTRAČNÁ KARTA ZAMESTNANCA


.

FORMULÁRE PRE UĽAHČENIE ÚČTOVNÍCKEJ PRÁCE


* Kto sa považuje za zamestnávateľa:

a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi zdaňovaný príjem zo závislej činnosti (príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z: z. o dani z príjmov) ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt,

b) právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi zdaňovaný príjem zo závislej činnosti (príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z: z. o dani z príjmov), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,

c) fyzická osoba, ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a poskytuje fyzickej osobe príjem, ktorý nepodlieha dani podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

d) právnická osoba so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a poskytuje fyzickej osobe príjem, ktorý nepodlieha dani podľa slovenského zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

e) ak nie je zamestnávateľom osoba podľa bodov vyššie, je ním platiteľ príjmov § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z: z. o dani z príjmov.

0