Chcem si zaradiť súkromný osobný automobil v mojom vlastníctve (FO – nepodnikateľ) do majetku v mojej jednoosobovej s.r.o kde som aj jediným konateľom. Tento automobil som ja, ako FO nadobudol darom a auto nebolo nikdy v obchodnom majetku). 

V akej účtovnej hodnote, cene ho mám (môžem) zaradiť? Podľa čoho mám určiť cenu automobilu? Môžu sa v s.r.o. uplatňovať odpisy aj keď je automobil starší ako 4 roky?

Do majetku spoločnosti ho zaradíte na základe znaleckého posudku, v ktorom bude stanovená cena automobilu. Majetok získaný od fyzickej osoby – nepodnikateľa ocení pre účely uplatnenia daňových odpisov spoločnosť všeobecnou cenou (znaleckým posudkom v zmysle zákona č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch). Cena na základe znaleckého posudku bude obstarávacou cenou automobilu.

Ak sa auto nevyužívalo v podnikaní, na stanovenie vstupnej ceny je rozhodujúca výška vkladu stanovená súdnym znalcom.  Ak automobil bol zaradený do používania a bol aj odpisovaný, cenou pre odpisovanie je zostatková cena zistená u vkladateľa. V tomto prípade bude spoločnosť auto odpisovať, aj keď je staršie ako 4 roky.

Pokiaľ by sa jednalo o vzťah FO vs SZČO (vklad staršieho motorového vozidla do podnikania) tak si SZČO (ak je vozidlo staršie ako 4 roky) už po 4 rokoch nemôže uplatňovať odpisy na motorové vozidlo vložené do podnikania. Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku odpisuje tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov, t. j. podľa spôsobu jeho nadobudnutia.  Odpisovanie automobilu preradeného z osobného užívania do podnikania môže byť teda aj kratšie ako štyri roky. V zmysle § 24 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa pri preradení majetku z osobného užívania do obchodného majetku za roky nevyužívania majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu odpisy neuplatňujú a tento majetok sa odpisuje ako v ďalších rokoch odpisovania.

Príklad: Ak SZČO vloží do podnikania vozidlo, ktoré je 2 roky staré, môže si v podnikaní uplatniť už len posledné 2/4 odpisov.

Autor: © Miroslav Gandžala

Iné články v BLOGU

0