Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.7.2018

Výška zdravotných odvodov

Výška zdravotných odvodov sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x) do 31.12. príslušného roka. To znamená, odvody za január 2018 v novej výške máte povinnosť zaplatiť do 8.2.2018. V tejto výške platíte odvody počas celého roka 2018 (12x) a posledné odvody v tejto výške zaplatíte za 12/2018 do 8.1.2019. Výška zdravotných odvodov sa od 1.7.2018 nemení.
Výšku zdravotných odvodov pre rok 2018 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2017 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2016).

Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2018 sú vo výške 63,84 €.

Výška sociálnych odvodov

V najbližších dňoch (najneskôr do 23.7. 2018) by ste mali obdržať zo Sociálnej poisťovne list, v ktorom bude uvedená výška nových odvodov od 1.7.2018. Odvody plaťte podľa údajov uvedených v tomto liste.

Pokiaľ ste v roku 2017 mali príjmy zo živnosti vyššie ako 5.472 eur a do 30.6.2018 ste sociálne odvody neplatili, vznikne vám od 1.7.2018 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Túto skutočnosť vám oznámi listom sociálna poisťovňa.

Pokiaľ ste v roku 2017 mali príjmy zo živnosti nižšie ako 5.472 eur a do 30.6.2018 ste sociálne odvody platili, zanikne vám od 1.7.2018 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Túto skutočnosť vám oznámi listom sociálna poisťovňa.

Pokiaľ ste mali posunuté podávanie DP FO za rok 2017 do 30.6.2018, Sociálna poisťovňa vám povinnosť platiť (alebo neplatiť) odvody, ako aj ich výšku oznámi v priebehu mesiaca október 2018 (spravidla okolo 20.10.). Nové odvody (z dôvodu odkladu DP FO) máte povinnosť zaplatiť za október 2018 do 8.novembra 2018.

Minimálne odvody na sociálne poistenie od 1.7.2018 sú vo výške 151,16 €.

Odvody na SP v novej výške začínate platiť vo auguste 2018 (do 8.8.2018) za mesiac júl 2018.

Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody od 1.7.2019 bude suma 5.724 eur príjmov zo živnosti za rok 2018. Táto povinnosť sa bude posudzovať po podaní DP za rok 2018.

V prípade potreby môžte kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. č. 0906 171 989 alebo 02 3247 1989

————————————————————————————————————————————
UPOZORNENIE
Doporučujem nastaviť prevodný príkaz v banke tak, aby odvody z Vášho účtu boli odpísané minimálne 2 dni pred dátumom splatnosti poistného.
V prípade ak platíte v hotovosti (poštovou poukážkou) doporučujem platiť odvody do SP a ZP skôr, ako 8-eho dňa v mesiaci.
Poisťovne radi účtujú poplatok z omeškania aj za jediný deň omeškania vašej platby!!!
————————————————————————————————————————————

OTÁZKY

Kedy sa menia sumy odvodov na SP?

Suma odvodu sa mení od 1.1. a od 1.7. príslušného roka.

Kedy sa menia sumy odvodov na ZP?

Suma odvodu (preddavku) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej sume počas celého roka (1.1. – 31.12.).

Ako sa dozviem o výške nových odvodov na SP a ZP?

SP – Zmenu výšky odvodov vám sociálna poisťovňa oznámi listom.

ZP – Zmenu výšky odvodov (preddavkov) na nasledujúci rok (1.1. – 31.12.) vám oznamuje vaša zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania ZP.

Odkedy mám platiť odvody na SP a ZP?

SP – Vznik povinnosti platiť odvody vám oznamuje sociálna poisťovňa listom (podľa údajov v daňovom priznaní za predošlý rok). Pokiaľ vám vznikne povinnosť platiť odvody, tieto začnete platiť od 1.7. príslušného roka.

ZP – Povinnosť platiť odvody (preddavky) vám vzniká od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Pokiaľ budete mať v roku 2017 príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2017, z podnikania vyšší ako 5.472,00 eur, vznikne Vám od 1.7.2018 povinnosť platiť povinné odvody do sociálnej poisťovne.

Kedy mi zanikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Ak budete mať príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2017, z podnikania v roku 2017 nižší ako 5.472,00 eur zanikne Vám povinnosť platiť povinné sociálne odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2018.

Čo ak som začal podnikať v roku 2018?

SP – Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2018, povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať až 30.6.2019 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2018. (Príjem sa bude posudzovať 30.6.2019 podľa údajov v DP za rok 2018).

ZP – Odvody (preddavky) platíte v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

ĎALŠIE UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

Formulár - Evidencia účtovníka

Formulár – Evidencia účtovníka

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár Registračná karta zamestnanca

Formulár - Evidencia dochádzky

Formulár – Evidencia dochádzky