Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platných od 1.1.2020

 

Výška zdravotných odvodov

Výška zdravotných odvodov (preddavkov) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej výške (12x pokiaľ podnikáte celý rok) do 31.12. príslušného roka. To znamená, preddavky za január 2020 v novej výške máte povinnosť zaplatiť do 8.2.2020. V tejto výške platíte preddavky počas celého roka 2020 (12x) a posledné preddavky v tejto výške zaplatíte za 12/2020 do 8.1.2021.
Výšku zdravotných preddavkov pre rok 2020 vám vaša zdravotná poisťovňa oznámila písomne v druhej polovici roka 2019 (po vykonaní ročného zúčtovania ZP za rok 2018).

Fyzická osoba, ktorá začne podnikať v roku 2020 a nie je zamestnancom (nie je súbeh zdravotného poistenia), alebo nie je poistencom štátu, je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu (zo sumy 506,50 €), t.j. vo výške 70,91 €.

Minimálne preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2020 sú vo výške 70,91 € (ak ste osoba so zdravotným postihnutím, len polovicu v sume 35,45 €).

Hľadáte pomôcku na vedenie Daňovej evidencie?

 

Výška sociálnych odvodov

V najbližších dňoch (do konca januára 2020) by ste mali obdržať zo Sociálnej poisťovne list, v ktorom bude uvedená výška nových odvodov od 1.1.2020. Odvody plaťte podľa údajov uvedených v tomto liste. Odvody na SP v novej výške začínate platiť vo februári 2020 (najneskôr do 8.2.2020) za mesiac január 2020.

Minimálne odvody na sociálne poistenie od 1.1.2020 sú vo výške 167,89 €.

 

Princíp posudzovania povinnosti platiť odvody na sociálne poistenie:

Pokiaľ ste v roku 2018 mali príjmy zo živnosti vyššie ako 5.724 eur a do 30.6.2019 ste sociálne odvody neplatili, vznikla vám od 1.7.2019 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Túto skutočnosť vám mala oznámiť listom sociálna poisťovňa.

Pokiaľ ste v roku 2018 mali príjmy zo živnosti nižšie ako 5.724 eur a do 30.6.2019 ste sociálne odvody platili, zanikla vám od 1.7.2019 povinnosť platiť odvody na sociálne poistenie. Túto skutočnosť vám mala oznámiť listom sociálna poisťovňa.

Pokiaľ ste mali  posunuté podávanie DP FO za rok 2018 do 30.6.2019, Sociálna poisťovňa vám povinnosť platiť (alebo neplatiť) odvody, ako aj ich výšku mala oznámiť v priebehu mesiaca október 2019 (spravidla okolo 20.10.). Nové odvody (z dôvodu odkladu DP FO) ste mali povinnosť zaplatiť za október 2019 do 8.novembra 2019.

Hranica na posudzovanie povinnosti platiť sociálne odvody od 1.7.2020 bude suma 6.078 eur príjmov zo živnosti za rok 2019. Táto povinnosť sa bude posudzovať po podaní DP za rok 2019.

TIP NA DP ZA ROK 2019: Pokiaľ ste doposiaľ odvody na sociálne poistenie neplatili a vaše príjmy zo živnosti za rok 2019 budú vyššie ako 6.078 eur, doporučujem oznámiť odklad DP FO za rok 2019 do 30.6.2020. Pokiaľ oznámite odklad DP do 30.6.2020, začnete povinné odvody platiť až od 1.10.2020. Ušetríte 3 mesiace platenia odvodov na sociálne poistenie.

V prípade potreby môžte kontaktovať Sociálnu poisťovňu na tel. č. 0906 171 989 alebo 02 3247 1989

 

Hľadáte pomôcku na evidenciu vašich účtovných povinností?

 

————————————————————————————————————————————
UPOZORNENIE
Doporučujem nastaviť prevodný príkaz v banke tak, aby odvody z Vášho účtu boli odpísané minimálne 2 dni pred dátumom splatnosti poistného.
V prípade ak platíte v hotovosti (poštovou poukážkou) doporučujem platiť odvody do SP a ZP skôr, ako 8-eho dňa v mesiaci.
Poisťovne radi účtujú poplatok z omeškania aj za jediný deň omeškania vašej platby!!!
————————————————————————————————————————————

KALKULAČKY NA VÝPOČET ODVODOV

Kalkulačka na výpočet preddavkov na ZP od 1.1.2020

Kalkulačka na výpočet odvodov na SP od 1.1.2020

 

OTÁZKY

Kedy sa menia sumy odvodov na SP?

Suma odvodu sa mení od 1.1. a od 1.7. príslušného roka.

Kedy sa menia sumy odvodov (preddavkov) na ZP?

Suma odvodu (preddavku) sa mení vždy od 1.1. príslušného roka a platí sa v rovnakej sume počas celého roka (1.1. – 31.12.).

Ako sa dozviem o výške nových odvodov na SP a preddavkov na ZP?

SP – Zmenu výšky odvodov vám sociálna poisťovňa oznámi listom.

ZP – Zmenu výšky odvodov (preddavkov) na nasledujúci rok (1.1. – 31.12.) vám oznamuje vaša zdravotná poisťovňa listom pri vykonaní ročného zúčtovania ZP.

Odkedy mám platiť odvody na SP a preddavky na ZP?

SP – Vznik povinnosti platiť odvody vám oznamuje sociálna poisťovňa listom (podľa údajov v daňovom priznaní za predošlý rok). Pokiaľ vám vznikne povinnosť platiť odvody, tieto začnete platiť od 1.7. príslušného roka.

ZP – Povinnosť platiť odvody (preddavky) vám vzniká od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO).

Kedy mi vznikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Pokiaľ budete mať v roku 2019 príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania vyšší ako 6.078,00 eur, vznikne Vám od 1.7.2020 povinnosť platiť povinné odvody do sociálnej poisťovne.

Kedy mi zanikne povinnosť platiť odvody na SP?

SP – Ak budete mať príjem (pozor! nie zisk) na základe daňového priznania za rok 2019, z podnikania v roku 2019 nižší ako 6.078,00 eur zanikne Vám povinnosť platiť povinné sociálne odvody do sociálnej poisťovne od 1.7.2020.

Čo ak som začal podnikať v roku 2020?

SP – Pokiaľ ste začali podnikať v roku 2020, povinnosť platiť sociálne poistenie sa bude posudzovať až 30.6.2021 podľa príjmov v daňovom priznaní fyzických osôb za rok 2020. (Príjem sa bude posudzovať 30.6.2021 podľa údajov v DP za rok 2020). Pri prekročení sumy  príjmov za rok 2020 vám vznikne povinnosť platiť sociálne odvody od 1.7.2021.

ZP – Odvody (preddavky) platíte v minimálnej výške od prvého dňa vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) pokiaľ nemáte súbeh živnosti a zamestnania.

Otázky z praxe

Prvú živnosť som si založil v decembri 2016. Ukončil som ju 28.2.2018. V tom čase som nemusel platiť povinné odvody na sociálne  poistenie, nakoľko príjmy nedosahovali výšku na platenie povinných odvodov.

V roku 2017 som mal príjem zo živnosti 7 347 eur (za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017). Túto živnosť som ukončil k 28.2.2018. Za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018 som mal príjem 1 870 eur.

14. januára 2019 som si založil novú živnosť. Túto živnosť som ukončil 14. júna 2019. Nedávno mi prišiel oznam zo sociálnej poisťovne o nedoplatku v sume 792,70 eur za obdobie od januára 2019 do júna 2019. Tento som uhradil, nakoľko mi  písali email, že to posunuli na odbor vymáhania. Keď som sa informoval, že prečo to mám uhradiť a či vôbec to mám uhradiť keď som mal za obdobie január a február 2018 príjmy iba tých 1 870 eur, dostal som odpoveď, že poistné bolo vypočítané z daňového priznania za rok 2017, kde boli príjmy vo výške 7 347 eur. Vysvetlíte mi prosím vás, ako sa mohli 2 roky dozadu vrátiť do daňového keď som v tom čase nebol povinný platiť a v roku 2018 som nemal vyšší príjem ako 5 300 eur (1 870 eur)?

Posudzovaná výška príjmov na povinné platenie odvodov sa posudzuje vždy podľa DP za predošlý rok. V roku 2017 ste mali príjmy 7 347 eur, to znamená vznikla vám povinnosť platiť povinné odvody od 1.7.2018 do 30.6.2019. Keďže ste si založili živnosť 14.1.2019, vznikla vám povinnosť platiť odvody na SP podľa výšky príjmov uvedených v DP za rok 2017 a to až do 30.6.2019. Keby ste si boli založili živnosť 1.7.2019, tak by sa posudzovala výška príjmu za rok 2018, čo bolo vo vašom prípade 1 870 eur.

Zhrnutie posudzovaných rokov na platenie odvodov na sociálne poistenie:

Podľa príjmov v DP za rok 2017 sa platia odvody od 1.7.2018 do 30.6.2019

Podľa príjmov v DP za rok 2018 sa platia odvody od 1.7.2019 do 30.6.2020

Podľa príjmov v DP za rok 2019 sa platia odvody od 1.7.2021 do 30.6.2022 ….

 

 

Autor: © Miroslav Gandžala

Ďalšie články v blogu

UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

0