EVIDENCIA DOCHÁDZKY

(ver. 3.0.1-2019)

už aj so sviatkami a fondom pracovného času pre rok 2019

Formulár „Evidencia dochádzky“ slúži na evidenciu a prepočet mesačnej dochádzky zamestnancov s automatickým vykonávaním súčtov jednotlivých druhov odpracovanej doby vrátane kontroly jednotlivých polí na základe zadaných údajov.
Formulár dochádzky pre 3 zamestnancov s nadčasmi  
(ďalšie verzie nižšie na stránke)
Formulár dochádzky pre 4 zamestnancov bez nadčasov  
(ďalšie verzie nižšie na stránke)

Funkcie formulára Evidencia dochádzky (ver. 3.0.1-2019)

 • IČO zamestnávateľa – pevný údaj, ktorý nie je možné meniť. Formulár dochádzky je určený len pre konkrétneho zamestnávateľa, na ktorého bola objednávka
 • po zadaní údajov v poli “Mesiac” a “Rok” dôjde k vyplneniu dní s automatickým označením pracovných dní (modré), sobôt (zelené), nedieľ (oranžové) a sviatkov (červené)
 • po zadaní údajov v poli “Mesiac” a “Rok” sa vám automaticky v pravom hornom rohu zobrazí fond pracovného času konkrétneho mesiaca (počet pracovných dní a hodín, počet sviatkov, počet dní a hodín vrátane sviatkov). Zohľadnený je aj “jednorazový” sviatok 30.10.2018
 • v poli “Druh pracovného pomeru” môžte z rozbaľovacieho zoznamu vybrať pracovný pomer konkrétneho zamestnanca
 • v poli “Denný pracovný úväzok” zadáte počet hodín. Tento údaj slúži na kontrolu denného úväzku. Pokiaľ úväzok v niektorý deň prekročíte, súčet pracovných hodín sa zobrazí červenou farbou.
 • v poli “Povolené nadčasy” zadávate rozsah povolených nadčasov v zmysle Zákonníka práce. Toto pole súži na kontrolu nadčasov. Pri prekročení sa pole v riadku SPOLU odpracované hodiny nadčasov zobrazí červenou farbou
 • sekcia “Bez nadčasov” – tu zadávate bežné odpracované hodiny počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov a nočnej smeny
 • riadok “Spolu odpracované hodiny bez nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín bez nadčasov
 • sekcia  “Nadčasy” – tu zadávate nadčasové odpracované hodiny počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov
 • riadok “Spolu odpracované hodiny nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín nadčasov
 • riadok “Spolu odpracované hodiny vrátane nadčasov” – ukazuje počet odpracovaných hodín bez nadčasov + hodiny nadčasov
 • sekcia “Neprítomnosť” – tu zadávate evidenciu Dovoleniek, Náhradného voľna, Práceneschopnosti, Ošetrovného, Služobnej cesty
 • sekcia “Stravné (lístky)”  – táto časť slúži na evidenciu poskytnutých a čerpaných stravných lístkov alebo stravného
 • stĺpec  “Stav na začiatku mesiaca” – tu zadávate počet hodín Odpracovaných nadčasov v predošlom období, počet dní Čerpanej dovolenky v predošlom období,  počet zostávajúcich hodín nečerpaného Náhradného voľna, počet dní OČR v predošlom období, počet Poskytnutých stravných lístkov na začiatku mesiaca + zostatok stravných lístkov z predošlého mesiaca, ktoré zamestnanec neminul
 • stĺpec “Stav na konci mesiaca” – ukazuje zostatok Nadčasov, zostatok Dovolenky,  zostatok Náhradného voľna, zostatok OČR a zostatok nevyčerpaných Stravných lístkov. Tieto zostatky stačí v nasledujúci mesiac preniesť do “Stavov na začiatku mesiaca”.
 • pokiaľ počet odpracovaných hodín cez deň presiahne hodnotu 4 hodiny, pole “Stravné lístky” sa v tento deň zvýrazní. Takto získate prehľad, kedy mal mať zamestnanec poskytnutý stravný lístok alebo stravné.
 • polia formulára sa automaticky prepočítavajú podľa zadaných údajov. Jednotlivé polia sú kontrolované na správne zadávanie údajov.
 • vypĺňate len žlté polia. Ostatné polia formulára sú uzamknuté proti vykonávaniu neoprávnených zmien.
 • pri podržaní kurzora nad každým poľom sa vám zobrazí popis, alebo návod, čo je potrebné do poľa napísať.
 • tlačivo evidencie dochádzky je možné použiť len pre firmu, pre ktorú je určená (formulár je viazaný na IČO firmy).
 • v dochádzke je zohľadnený aj “jednorázový sviatok” – 30.10.2018

Údaje do formulára treba vypísať na základe údajov z tlačiva Dochádzka – „Evidencia pracovného času zamestnanca“, do ktorého zapisujú zamestnanci svoje denné príchody a odchody. Pokyny k evidencii pracovného času zamestnanca.

Formulár evidencie dochádzky je možné použiť opakovane pre neobmedzený počet zamestnancov jedného zamestnávateľa. Do jedného formulára formátu A4 (z dôvodu optimálneho tlačového výstupu) je možné zadať údaje od jedného do troch zamestnancov v prípade zamestnancov s nadčasmi alebo od jedného do štyroch zamestnancov v prípade zamestnancov bez nadčasov. Každý formulár je možné si vždy uložiť a použiť pre ďalších zamestnancov alebo v nasledujúcich mesiacoch.

UPOZORNENIE: Funkčnosť tlačiva je garantovaná v MS OFFICE ver. 2010 a vyššie (formát xlsx). Na iných platformách (napr. Open Office a pod.) nebola testovaná a jej funkčnosť nie je garantovaná. 

Zákonník práce upravuje pre zamestnávateľa povinnosť viesť okrem iného evidenciu pracovného času (dochádzku) zamestnancov (§ 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). Je na zamestnávateľovi akým spôsobom bude zamestnávateľ viesť evidenciu pracovného času svojich zamestnancov (v písomnej forme, alebo elektronicky).

 

Inštruktážne video najvyššej rady formulára – zamestnanec s nadčasmi

Evidencia pracovného času zamestnanca Evidencia pracovného času zamestnanca

Pokyny k evidencii pracovného času zamestnanca Pokyny k evidencii pracovného času zamestnanca

Zamestnanci bez nadčasov 

4 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 7,50 €

Zamestnanci bez nadčasov 

3 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 6,50 €

Zamestnanci bez nadčasov 

2 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 5,50 €

Zamestnanci bez nadčasov 

1 zamestnanec na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 4,50 €

Zamestnanci s nadčasmi 

3 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 9,50 €

Zamestnanci s nadčasmi 

2 zamestnanci na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 9,00 €

Zamestnanci s nadčasmi 

1 zamestnanec na A4

Možno použiť pre neobmedzený počet zamestnancov

Cena 8,50 €

 

Na základe objednávky vám bude vystavená faktúra, ktorú vám zašleme na mailovú adresu uvedenú v objednávke.

Ihneď po úhrade faktúry vám mailom zašleme formulár “Evidencia mesačnej dochádzky” pre vašu firmu.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

ĎALŠIE UŽITOČNÉ FORMULÁRE PRE VAŠU PRÁCU

0