Žiadosť dotknutej osoby  o spracúvaní OÚ  – AGRICO, s.r.o., so sídlom: Hronská 66, 976 67 Závadka nad Hronom, IČO: 36 037 494, DIČ: 2021479647, v mene ktorej koná Miroslav Gandžala (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií o spracúvaní OU

 

Vážený prevádzkovateľ,

Žiadam Vás o poskytnutie nasledovných údajov (označte X požadovanú možnosť):

  • informáciách ( účele spracúvania OÚ, aké OÚ sa spracúvajú,  dobe uchovávania a iné…..),
  • opravu OÚ, (na základe vašej žiadosti OÚ zaktualizujeme, opravíme),
  • obmedzenie OÚ, (na základe vašej žiadosti budeme vaše OÚ len uchovávať, pokiaľ budú splnené podmienky v zmysle osobitného predpisu),
  • prenos OU, (na základe vašej žiadosti vám budú poskytnuté OÚ),
  • výmaz OÚ (na základe vašej žiadosti, budú vaše OÚ vymazané, avšak len pokiaľ    osobitný predpis neurčuje inak).

Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

V ……………………………………… dňa ………………….

 

 

Meno a priezvisko

Tlačivo vo formáte pdf

0