Upozornenie na dodržiavanie minimálnej mzdy
pod
ľa kategórií náročnosti práce
(od 1.1.2024)


Podľa § 120 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.


Zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť posúdiť náročnosť každého pracovného miesta podľa charakteristík uvedených v prílohe č. 1 k zákonníku práce a priradiť mu stupeň náročnosti od 1 do 6.

Za prácu zatriedenú do vyššieho stup
ňa náročnosti patrí zamestnancovi vyššia minimálna mzda. Platí to rovnako v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou aj hodinovou mzdou.

Tu sú príklady pracovných pozícií podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce (viď príloha č.1 k zákonu 311/2001 Z.z.):

1. stupeň – minimálne 750,00 mesačná / 4,310 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov (napr. upratovačka),

2. stupeň – minimálne 866,00 mesačná / 4,977 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovotechnických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov (napr. predavačka),

3. stupeň – minimálne 982,00 mesačná / 5,644 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko
odstránite
ľné škody, (napr. administratívna práca),

4. stupeň – minimálne 1 098,00 mesačná / 6,310 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb, (napr. hlavný účtovník),

5. stupeň – minimálne 1 214,00 mesačná / 6,977 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia, (napr. manažér výroby),

6. stupeň – minimálne  1 330,00 mesačná / 7,644 hodinová mzda

pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb, (napr. generálny riaditeľ).

Ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci nedosiahne výšku minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi doplatok do minimálnej mzdy, ktorý predstavuje rozdiel medzi dosiahnutou mzdou a výškou platnej minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce.

Na základe vyššie uvedeného upozorňujem na dodržanie minimálnej mzdy zamestnanca podľa podľa stupňa náročnosti práce v zmysle § 120 Zákonníka práce!!!

Pri dohodách o prácach mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študenta) nie je uzákonená povinnosť uplatňovať paragraf 120 Zákonníka práce (minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce), a preto pri dohodároch postačuje dodržať pri odmene hodnotu hodinovej, alebo mesačnej minimálnej mzdy, ktorá je ustanovená nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre ten ktorý kalendárny rok (t.j. hodnota prislúchajúca 1. stupňu náročnosti práce).

0