Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí – typ B – SZČO – 2021

Daňovníčka v roku 2021 dosahovala príjmy zo živnosti v Rakúsku na základe rakúskej živnosti ako opatrovateľka.

V Rakúsku mala:

  • Príjmy zo živnosti v Rakúsku 19.245,00 €
  • Preukázateľne zaplatené povinné poistné (odvody) v Rakúsku 1.540,00 €
  • Daň zaplatená v Rakúsku 2985,00 € (príjmy si daňovníčka vysporiadala v Rakúsku podaním daňového priznania v súlade s rakúskou daňovou legislatívou)
  • Uplatňuje si daňový bonus na jedno vyživované dieťa
  • Uplatňuje si výdavky percentom z príjmov (paušál) 60%

POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA

V riadku 01 vyplní rodné číslo, nakoľko na Slovensku nie je registrovaná na daň z príjmov FO (nemá pridelené slovenské DIČ). Rodné číslo uvedie v záhlaví všetkých stránok daňového priznania.

V riadku 03 (SK NACE) uvedie kód a názov činnosti, ktorú vykonáva. Kódy SK NACE môžete vyhľadať tu. (Opatrovateľka v Rakúsku – 88.99.0)

V I. oddiele uvedie údaje daňovníka.

Polia 27 a 28 nie sú povinné ale odporúčam ich vyplniť z dôvodu potreby prípadnej konzultácie so správcom dane.

V III. oddiele v poli 33 uvedie priezvisko a meno dieťaťa, jeho rodné číslo a obdobie uplatňovania si daňového bonusu. V tomto prípade si daňovníčka uplatňuje bonus počas celého roka – označí pole 1-12. Viac o daňovom bonuse si môže prečítať tu.

V VI. oddiele v riadku 2 v stĺpci PRÍJMY uvedie sumu 19.245,00. Stĺpec VÝDAVKY nevypĺňa.

V riadku 10 v stĺpci PRÍJMY uvedie sumu 19.245,00 a v tom istom riadku v stĺpci VÝDAVKY uvedie sumu 60% zo sumy príjmov + sumu zaplatených odvodov, t. j. 19.245,00 x 60% = 11.547 + 1.540,00 = 13.087,00.

Na strane 4 v hornej časti zaškrtne možnosť “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6, ods. 10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona”. Viac o “paušále” si môžete prečítať tu.

O riadok nižšie uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. V tomto prípade uvedie sumu 1.540,00.

V riadku 39 uvedie sumu príjmov z tabuľky č. 1, stĺpec 1, riadok 10 t. j. 19.245,00

V riadku 40 uvedie sumu výdavkov z tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 10 t. j. 13.087,00

V riadku 41 a v riadku 45 uvedie vyčíslený základ dane 6.158,00, t. j. rozdiel sumy príjmov (19.245,00) z riadku 39 a sumy výdavkov (13.087,00) z riadku 40.

Sumu 6.158,00 eur uvedie aj v riadku 55 a v riadku 57.

V IX. oddiele v riadku 72 uvedie základ dane podľa §5 a §6 ods. 1 a 2 zákona. V tomto prípade sumu 6.158,00.

V riadku 73 uvedie sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v sume 4.511,43. Túto sumu uvedie aj v riadku 77. Viac o nezdaniteľných častiach základu dane si môžete prečítať tu.

V riadku 91 uvedie sumu zostatku nezdaniteľnej časti základu dane z riadku 77 a to 4.4511,43

V riadku 92 uvedie základ dane podľa §6  po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane 6.158,00-4.511,43=1.646,57

Túto sumu uvedie aj v riadku 94

V riadku 95 uvedie sumu zdaniteľných príjmov z podnikania 19.254,00. (Suma je totožná so sumou v VI. oddiele, riadok 10, stĺpec Príjmy)

V riadku 96 uvedie daň zo základu dane podľa §4, ods. 1 písm. b), t.j. 15% zo sumy 1.646,57 = 246,96

V riadku 100 uvedie základ dane z príjmov v Rakúsku 19.245.00-13.087,00=6.158,00

V riadku 101 uvedie daň, ktorú daňovníčka zaplatila v Rakúsku podaním daňového priznania v súlade s rakúskou daňovou legislatívou 2.985,00

V riadku 102 uvedie percentuálny podiel na účely zápočtu dane 6.158,00:6.158,00×100=100,00

V riadku 103 a 104 uvedie sumu dane, ktorú je maximálne možné započítať 246,96 (maximálne do výšky dane v riadku 96)

Nakoľko si daňovníčka uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa počas celého roka 2021, v riadku 117 uvedie sumu nároku na daňový bonus 376,14. Túto sumu uvedie aj v riadku 120, nakoľko si daňový bonus neuplatňovala u zamestnávateľa na Slovensku (celý rok pracovala v Rakúsku na živnosť).

V riadku 121 uvedie sumu nároku na daňový bonus, ktorý podaním daňového priznania požaduje vyplatiť od správcu dane (FS SR). Uvedenú skutočnosť nesmie zabudnúť vyznačiť na strane 13 v XIV. oddiele. Zároveň nesmie opomenúť túto časť podpísať a uviesť číslo účtu, kam jej má FS zaslať daňový bonus

Daňovníčka neuplatňuje postup podľa § 50 zákona, preto v XII. oddiele zaškrtne toto políčko.

V XIII. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka uvedie kód štátu – Rakúsko (040). Kódy štátov nájdete tu. Uvedie druh príjmov zo zdrojov v zahraničí. Keďže sa jedná o príjmy na základe živnosti, uvedie §6 ods. 1 písm. b).

V stĺpci PRÍJMY uvedie výšku príjmov v zahraničí 19.245,00. V stĺpci VÝDAVKY uvedie sumu výdavkov 13.087,00. V poslednom  stĺpci uvedie výšku preukázateľne zaplatených výdavkov na zahraničné poistenie v Rakúsku 1.540,00.

V riadku 153 uvedie počet príloh. Nakoľko sú prílohy 1 až 3 pevnou súčasťou DP, minimálny počet príloh je vždy 3. Keďže si daňovníčka uplatňuje daňový bonus na jedno dieťa, prikladá fotokópiu rodného listu dieťaťa. Takže v tomto prípade uvedie počet príloh 4. (3 “pevné” prílohy DP + kópia RL).

Nesmie opomenúť uviesť dátum a daňové priznanie podpísať.

V oddiele XIV. zaškrtne možnosť “Žiadam o vyplatenie daňového bonusu …” a označí spôsob jeho zaslania (poukážkou na adresu uvedenú v DP alebo na účet v banke). V prípade požadovania zaslania na účet, uvedie číslo účtu v IBAN formáte.

Aj tu nesmie opomenúť uviesť dátum a podpísať žiadosť o vyplatenie daňového bonusu.

Prílohy 1 a 2 daňovníčka nevypĺňa. Nevypĺňa ani riadky 11 a 13 v prílohe č. 3 nakoľko poistné, ktoré platila je poistné zaplatené v zahraničí.

 

Čo sa môže v určitých prípadoch stať (súbeh pasívneho príjmu podľa § 6 ods. 3 a príjmu zo zdrojov v zahraničí)

Príklad:

Daňovník, ktorý má len príjem zo zahraničia (§5) a na Slovensku má len pasívny príjem z prenájmu (§6 ods. 3). Príjem z prenájmu má byť zdanený, nakoľko naň nie je možné uplatniť NČZD (jedná sa o pasívny príjem, na ktorý sa nemá vzťahovať NČZD).

Daňovník má základ dane podľa:
§5 (základ dane z príjmu zo závislej činnosti v zahraničí) vo výške 8.978,68 eur (Riadok 38)
§6, ods. 3 (základ dane z príjmu z prenájmu na Slovensku) vo výške 2500,00 eur (Riadok 65)

Pri vypĺňaní DP typ B na stránke FS formulár DP dáva riadky a ich súčty v IX. oddiele nasledovne:
– r. 72 = 8.978,68
– r. 73 = 4.511,43
– r. 77 = 4.511,43
– r. 78 = 4.467,25
– r. 80 = 6.967,25
– r. 81 = 1.323,78
– r. 82 = 8.978,68 (vyňaté príjmy)
– r. 84 = 0,00 (v tomto riadku 0 (nula) nie je správna, nakoľko nie je zdanená suma 2.500 eur z prenájmu, ktorá je príjmom pasívnym a nemá sa naň uplatňovať nezdaniteľná časť základu dane)

Podľa výpočtu na stránke FS by daňovník neplatil daň z prenájmu vo výške 475 eur (19% zo sumy 2.500 eur).

ALE….

… tu je odpoveď z FS:

“Ak sa na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov uplatní metóda vyňatia príjmov, na základe existujúceho mechanizmu uplatňovania tejto metódy rezident pri vysporiadaní svojej celosvetovej daňovej povinnosti v štáte rezidencie vyjme základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo zdrojov v zahraničí z celkového (celosvetového) základu dane.

Dôsledkom uvedeného môže byť v niektorých prípadoch v závislosti od poberaných druhov príjmov, ich výšky a vzájomného podielu na celkových príjmoch rezidenta aj nepriaznivý dopad pre štát z hľadiska platenia daní (t. j. nezdaniteľná časť základu dane sa uplatní aj pri pasívnych príjmoch daňovníka, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti).

Znenie ustanovenia § 45 zákona vymedzuje postup pri eliminácii dvojitého zdanenia zdaniteľných príjmov rezidenta, detailne však neupravuje spôsob a postupnosť krokov v aplikovaní metódy vyňatia príjmov.
 V nadväznosti na uvedené postup rezidenta pri uplatňovaní metódy vyňatia príjmov spôsobom vymedzeným v tlačive daňového priznania nie je v rozpore so zákonom a nie je možné ho spochybniť.”

Takže daňové priznanie môžete kľudne podať. Táto situácia môže vzniknúť aj pri súbehu s §8 zákona.

Autor: Miroslav Gandžala

Pomôcky pre vašu účtovnícku prácu…

0