Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí

Daňovník v roku 2018 pracoval na trvalý pracovný pomer na Slovensku a časť roka pracoval ako zamestnanec v Holandsku.

Na Slovensku mal príjmy (na základe potvdenia od zamestnávateľa):

  • Hrubá mzda 9.165,18 €
  • Odvody na sociálne poistenie 836,68 €
  • Odvody na zdravotné poistenie 366,58 €
  • Zaplatené preddavky na daň z príjmov podľa §35 1088,23 €
  • Zaplatené príspevky na DDS 105,00 €

V Holandsku mal príjmy (na základe potvrdenia od zamestnávateľa):

  • Hrubá mzda 7.211,08 €
  • Odvody na poistenie 440,20 €

Daňové priznanie vyplní takto:

V riadku 36 uvedie príjmy zo Slovenska a aj príjmy z Holandska

V riadku 37 uvedie súhrn poistného zaplateného na Slovensku a v Holandsku 37=37a+37b

V riadku 37a uvedie sociálne odvody zaplatené na Slovensku a v Holandsku 440,20+836,68=1276,88

Pozn.: Pokiaľ nemáte v potvrdení z príjmov zo zdrojov v zahraničí rozelené odvody zvlášť na sociálne a zdravotné poistenie, môžete uviesť sumu odvodov do riadku 37a.

V riadku 37b uvedie zdravotné odvody zaplatené na Slovensku 366,58.

V riadku 38 je základ dane spolu z príjmov na Slovensku a v Holandsku 16376,26-1643,46=14723,80

V riadku 39 si uplatní NČZD na daňovníka (3830,02)

V riadku 41 si uplatní zaplatené príspevky na DDS (105,00) za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok

V riadku 43 uvedie súčet nezdaniteľných častí základov dane. 3830,02+105,00=3935,02

V riadku 44 uvedie základ dane po odpočítaní NČZD. 14732,80-3935,02=10797,78

V riadku 45 uvedie vypočítanú daň zo sumy v riadku 44. 10797,78 x 19% = 2051,57

V riadku 48 uvedie základ dane vyňatých príjmov. 7211,08-440,20=6.770,88

V riadku 49 uvedie základ dane príjmov zo Slovenska. 9165,18-836,68-366,58-3830,02-105,00=4026,90

V riadku 50 uvedie daň zo základu dane z príjmov na Slovensku. 4026,90 x 19% =765,11

Tú istú sumu (765,11) uvedie aj v riadku 56

Sumu daňovej povinnosti (765,11) uvedie na riadku 58 aj na riadku 64.

Na riadku 70 uvedie sumu zrazených preddavkov na daň podľa §35 na základe potvrdenia od slovenského zamestnávateľa 1088,23.

Na riadku 72 uvedie rozdiel medzi daňovou povinnosťou a sumou zrazených preddavkov. 1088,23-765,11=323,12

V VIII. oddieli DP sa rozhodol poukázať 2% dane pre zvieratká zo sumy 765,11 (r. 64 DP)

Nakoľko daňovík poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí (Holandsko) má povinnosť vyplniť údaje v IX. oddiele DP.

Uvedie kód štátu 528 – Holandsko (kódy štátov tu)

V stĺpci príjmy uvedie hrubú mzdu v Holandsku

V stĺpci výdavky uvedie sumu odvodov v Holandsku

K daňovému priznaniu prikladá 2 prílohy (v grafike je nesprávne uvedená 1 príloha). Prikladá fotokópiu potvrdenia od slovenského zamestnávateľa aj fotokópiu od holandského zamestnávateľa.

V XI. oddiele vyznačí požadavku na vrátenie daňového preplatku.

Vypracoval: Miroslav Gandžala

Pomôcky pre vašu účtovnícku prácu…