Príklad daňového priznania s príjmami zo zdrojov v zahraničí – typ A – zamestnanie – 2021

Daňovník v roku 2021 pracoval na trvalý pracovný pomer na Slovensku a časť roka pracoval ako zamestnanec v Holandsku.

Na Slovensku mal príjmy (na základe potvrdenia od zamestnávateľa):

  • Hrubá mzda 9.165,18 €
  • Odvody na sociálne poistenie 836,68 €
  • Odvody na zdravotné poistenie 366,58 €
  • Zaplatené preddavky na daň z príjmov podľa §35 1 088,23 €
  • Zaplatené príspevky na DDS 105,00 €

V Holandsku mal príjmy (na základe potvrdenia od zamestnávateľa):

  • Hrubá mzda 7.211,08 €
  • Odvody na poistenie 440,20 €

POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA

V riadku 34 uvedie príjmy zo Slovenska a aj príjmy z Holandska 9.165,18+7.211.08=16.376.26

V riadku 36 uvedie súhrn poistného zaplateného na Slovensku a v Holandsku 36=37+38 836,68+440,20+366,58=1.643,46

V riadku 37 uvedie sociálne odvody zaplatené na Slovensku a v Holandsku 440,20+836,68=1.276,88

Pozn.: Pokiaľ nemáte v potvrdení z príjmov zo zdrojov v zahraničí rozdelené odvody zvlášť na sociálne a zdravotné poistenie, môžete uviesť sumu odvodov do riadku 37.

V riadku 38 uvedie zdravotné odvody zaplatené na Slovensku 366,58.

V riadku 39 je základ dane spolu z príjmov na Slovensku a v Holandsku 16.376,26-1.643,46=14.723,80

V riadku 40 si uplatní NČZD na daňovníka 4.511,43

V riadku 42 si uplatní zaplatené príspevky na DDS 105,00 za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok

V riadku 43 uvedie súčet nezdaniteľných častí základov dane. 4.511,43+105,00=4.616,43

V riadku 44 uvedie základ dane po odpočítaní NČZD. 14.732,80-4.616,43=10.116,37

V riadku 45 uvedie vypočítanú daň zo sumy v riadku 44. 10.116,37 x 19% = 1.922,11

V riadku 48 uvedie základ dane vyňatých príjmov. 7.211,08-440,20=6.770,88

V riadku 49 uvedie základ dane príjmov zo Slovenska. 9.165,18-836,68-366,58-4.511,43-105,00=3.345,49

V riadku 50 uvedie daň zo základu dane z príjmov na Slovensku. 3.345,49 x 19% =635,64

Tú istú sumu 635,64 uvedie aj v riadku 56

Sumu daňovej povinnosti 635,64 uvedie na riadku 58 aj na riadku 64

Na riadku 69 uvedie sumu zrazených preddavkov na daň podľa §35 na základe potvrdenia od slovenského zamestnávateľa 1.088,23

Na riadku 72 uvedie rozdiel medzi daňovou povinnosťou a sumou zrazených preddavkov. 635,64-1.088,23=-452,59 (preplatok)

V VIII. oddiele DP sa rozhodol poukázať 2% dane pre zvieratká zo sumy 635,64 (r. 64 DP) =12,71

Nakoľko daňovník poberal príjmy zo zdrojov v zahraničí (Holandsko) má povinnosť vyplniť údaje v IX. oddiele DP.

Uvedie kód štátu 528 – Holandsko (kódy štátov tu)

V stĺpci príjmy uvedie hrubú mzdu v Holandsku 7.211,08

V stĺpci výdavky uvedie sumu odvodov v Holandsku 440,20

K daňovému priznaniu prikladá 2 prílohy. Prikladá fotokópiu potvrdenia od slovenského zamestnávateľa aj fotokópiu od holandského zamestnávateľa.

Uveďte dátum a nezabudnite daňové priznanie podpísať.

V XI. oddiele vyznačí požiadavku na vrátenie daňového preplatku s vyznačením spôsobu jeho zaslania (poukážkou na adresu uvedenú v DP alebo na účet v banke). V prípade požadovania zaslania na účet, uvedie číslo účtu v IBAN formáte.

Aj tu nesmie opomenúť uviesť dátum a podpísať žiadosť o vyplatenie preplatku dane.

Upozornenie: Nezabudnite uviesť na strane 1 v poli 01 rodné číslo a potom ho uviesť aj v záhlaví každej strany daňového priznania. V poli 25 a 26 odporúčam uviesť kontaktné údaje, aby vás mohol správca dane kontaktovať v prípade potreby.

 

Autor: Miroslav Gandžala

Pomôcky pre vašu účtovnícku prácu…

0