OZNÁMENIE

o začiatku, pokračovaní a ukončení neprítomnosti v práci

Toto oznámenie slúži na oznámenie začiatku, oznámenie pokračovania a oznámenie ukončenia neprítomnosti zamestnanca v práci

počas obdobia mimoriadnej situácie – pandémie koronavírusu.

Zamestnanec je povinný zamestnávateľovi oznámiť začiatok, pokračovanie (pri prechode z mesiaca na mesiac) a aj ukončenie neprítomnosti v práci.

Začiatok neprítomnosti – uvediete dátum, od ktorého ste práceneschopný (klasická PN, karanténna PN alebo koronavírusová PN), alebo dátum, od ktorého máte klasickú OČR alebo máte koronavírusovú OČR

Pokračovanie neprítomnosti pri prechode z mesiaca do mesiaca – uvediete dátum posledného dňa v mesiaci, kedy pokračuje práceneschopnosť (klasická PN, karanténa alebo koronavírus), klasické OČR alebo koronavírusové OČR

Koniec neprítomnosti – uvediete dátum, kedy vám skončila práceneschopnosť (klasická PN, karanténna PN alebo koronavírusová PN), alebo dátum, kedy vám skončila klasická OČR alebo koronavírusová OČR

 

Za pravdivosť a správnosť uvedených údajov zodpovedá zamestnanec!!!

Vysvetlenie jednotlivých druhov neprítomnosti:

Choroba  – v prípadoch, keď je zamestnanec bol uznaný za dočasne práce neschopného z dôvodu pracovného úrazu, z choroby povolania a v prípade ostatných chorôb, ktoré nie sú z dôvodu nariadenej
karantény a izolácie v súvislosti s COVID-19 (napr. bežné ochorenie, zlomenina ruky,…)

Choroba (karanténa) v prípade ak bol zamestnanec dočasne uznaný za práce neschopného z dôvodu nariadenej karantény.  Ide o neprítomnosť, počas ktorej zamestnávateľ vypláca náhradu príjmu prvých 10 dní jej trvania, od 11. dňa vypláca sociálna poisťovňa dávku nemocenské.

Choroba (koronavírus) v prípade ak bol zamestnanec, ktorý bol dočasne uznaný za práce neschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie v súvislosti s COVID-19. Platí pre choroby, ktoré vznikli 27.03.2020
a neskôr. Ide o neprítomnosť, počas ktorej sociálna poisťovňa vypláca dávku nemocenské od prvého dňa jej trvania.

Ošetrovné v prípade ak sa jedná o bežné ošetrovné (nie o ošetrovné v súvislosti s korona vírusom).

Ošetrovné (koronavírus) v prípade zamestnanca, ktorý si žiada o dávku ošetrovné z dôvodu uzatvorenia škôl na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu. Žiadosť o ošetrovné sa zasiela emailom/poštou/oznamuje telefonicky do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Príslušnosť k pobočke je daná sídlom zamestnávateľa alebo jeho organizačnej zložky alebo miestom útvaru zamestnávateľa, ktorý vedie evidenciu miezd.
Rodičia na OČR musia do príslušnej pobočky ku koncu každého mesiaca poslať Čestné vyhlásenie. Ak sa rodičia v starostlivosti o dieťa vystriedali, zasiela každý rodič Čestné vyhlásenie osobitne za seba. Sociálna poisťovňa
zverejnila informáciu k čestnému vyhláseniu.

0