AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Zmeny v platení daní - nové čísla účtov a VS

Klienti

Daňové riaditeľstvo SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v týchto dňoch informuje listom všetky registrované daňové subjekty o závažných zmenách v platení daní.

V týchto dňoch sú daňovým subjektom doručované (doporučne do vlastných rúk prostredníctvom Slovenskej pošty) oznámenia, v ktorých príslušný Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu pre platenie dane, ktoré je jedinečné pre každý daňový subjekt.

S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu.
Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu.
Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:


PRVÁ ČASŤ ČÍSLA ÚČTU
(XXXXXX-VašeČísloÚčtu/8180)


XXXXXX
500240 Daň z pridanej hodnoty
500398 Daň z pridanej hodnoty z elektronických služieb
500216 Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR
500208 Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu
500259 Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
500224 Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku
500232 Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí
500267 Daň z príjmu vyberaná zrážkou
501075 Osobitný odvod finančných inštitúcií
500689 Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel
500363 Daň z emisných kvót
500320 Daň z motorových vozidiel - DÚ Banská Bystrica
500275 Daň z motorových vozidiel - DÚ Bratislava, DÚ pre VDS
500339 Daň z motorových vozidiel - DÚ Košice
500304 Daň z motorových vozidiel - DÚ Nitra
500347 Daň z motorových vozidiel - DÚ Prešov
500291 Daň z motorových vozidiel - DÚ Trenčín
500283 Daň z motorových vozidiel - DÚ Trnava
500312 Daň z motorových vozidiel - DÚ Žilina


TVORBA VARIABILNÉHO SYMBOLU NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE
BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOM
(ako VS sa už nepoužíva DIČ!!!)

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, pričom

a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane

1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,

b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

1.
MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie;
príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:
01 – január,
02 – február,
03 – marec,
04 – apríl,
05 – máj,
06 – jún,
07 – júl,
08 – august,
09 – september,
10 – október,
11 – november,
12 – december,

2.
QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie;
príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 – 1. štvrťrok,
42 – 2. štvrťrok,
43 – 3. štvrťrok,
44 – 4. štvrťrok,

3.
PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný
kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 – 1. polrok,
22 – 2. polrok,

4.
99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania
dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym
rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,

5.
000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Príklad:

Daň z pridanej hodnoty za IV.Q.2011
Účet: 500240-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS:
1100442011

Daň z pridanej hodnoty za 12.mesiac 2011

Účet: 500240-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS: 1100122011

Daň zo závislej činnosti (miezd zamestnancov) za 12. mesiac 2011
Účet: 500259-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS: 1100122011

Daň zo motorových vozidiel za rok 2011 - BB kraj
Účet: 500320-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS: 1700992011

Daň z príjmov FO na základe daňového priznania za rok 2011
Účet: 500208-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS: 1700992011

Daň z príjmov PO na základe daňového priznania za rok 2011
Účet: 500224-PridelenéČísloÚčtu/8180
VS: 1700992011

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu