AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Uzávierka 2017 - pokyny - mesačný platca DPH

Klienti > Uzávierky > 2017

Mesačný platca DPH - najneskôr do 18.1.2018 predložiť na spracovanie:

- všetky účtovné doklady (nákupy v hotovosti, faktúry prijaté a odoslané), ktorých dátum vystavenia, dátum dodania alebo dátum zdaniteľného plnenia je v rozmedzí od 1.12.2017 do 31.12.2017, a to aj tie, ktoré neboli uhradené v roku 2017, a sú alebo budú uhradené v roku 2018 (napríklad faktúra za telefón za 12/2017, služby poskytnuté v roku 2017, ktoré sú splatné a zaplatené v roku 2018).
-
bankové výpisy, od 1.12.2017 do 31.12.2017.
-
účtovné doklady, ktoré súvisia s rokom 2017, (splátkové kalendáre, rozpisy splátok za elek. energiu a pod.).
- doklad o vyúčtovaní zdravotného poistenia, ktorý ste obdržali v roku 2017 od Vašej ZP (aj doklad o vrátenom preplatku).
-
všetky ostatné doklady, ktoré súvisia s účtovným rokom 2017.

Doklady prosím predložiť v chronologickom poradí (usporiadané podľa dátumu).

Ďalšie doklady potrebné na správne vyhotovenie daňového priznania za rok 2017:

- pokiaľ vy sám
poberáte dôchodok, predložte výmer (potvrdenie o výške dôchodku) poberaného v roku 2017.
Predložiť:
- 2 fotokópie výmeru od 1.1.2017 do 31.12.2017


---------------------------------------------------------------------------------------------

- pokiaľ dôchodok poberá manžel/manželka a chcete si uplatniť odpočitateľnú položku na manžela/manželku a jeho/jej súčet vyplatených dôchodkov v roku 2017 nepresiahol sumu 3803,33 € predložte výmery o výške dôchodku manžela/manželky v roku 2017.
Predložiť:

- 2 fotokópie výmeru od 1.1.2017 do 31.12.2017


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ si uplatňujete
daňový bonus na dieťa/deti
Predložiť:
- 2 fotokópie rodného listu každého dieťaťa
- 2 fotokópie potvrdenia o návšteve školy ak dieťa navštevuje učilište, strednú školu, vysokú školu.


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ ste v roku 2017 poberali aj
príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov. Potvrdenie predkladáte od každého zamesntávateľa, u ktorého ste v roku 2017 mali príjmy zo závislej činnosti. Povrdenie Vám vydá zamestnávateľ na vaše požiadanie do 14.2.2018.
Predložiť:
- 2 fotokópie "Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti,...".


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ ste v priebehu roka 2017 boli
evidovaní na úrade práce. Potvrdenie o dobe registrácie a o výške podpory v roku 2017 Vám na požiadanie vydá úrad práce.
Predložiť:
- 2 fotokópie Potvrdenia o registrácii na úrade práce.
- 2 fotokópie Potvrdenia o výške poberanej podpory v roku 2017
(pokiaľ ste poberali dávky v nezamestnanosti)


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ ste v priebehu roka 2017 mali
iné príjmy (výnosy z urbárskych a pasienkových spoločností, príjmy z prenájmu a pod.)
Predložiť:
- 2 fotokópie potvrdenia o takýchto príjmoch.


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ si uplatňujete
odpočitateľnú položku na manžela/manželku, ktorí v roku 2017 mali príjmy nižšie ako 3803,33 €, alebo nemali príjmy z podnikania, alebo príjmy zo závislej činnosti (zamestnania) a boli napr. evidovaní na úrade práce, alebo poberali rodičovský, materský alebo iný príspevok
Predložiť:
- 2 fotokópie potvrdenia o registrácii a o výške podpory na úrade práce, alebo
- 2 fotokópie potvrdenia o poberaní dávok a o výške dávok (rodičovský príspevok, materský príspevok)


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ ste v roku 2017 poberali
príjmy zo zdrojov v zahraničí (ako zamestnanec alebo ak SZČO)
Predložiť:
- 2 fotokópie všetkých dokladov preukazujúcich tieto príjmy
- 2 fotokópie všetkých dokladov preukazujúcich zaplatené odvody a daň z týchto príjmov


---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ si v roku 2017 uplatňujete
výdavky percentom z príjmov (paušál vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac do výšky 20.000 eur ročne):
Predložiť:
- doklady preukazujúcich tieto príjmy (uhradené odoslané faktúry, bankové výpisy, príjmové pokladničné doklady,...)
- doklady potvrdzujúce zaplatené odvody do fondov (sociálne a zdravotné odvody)


---------------------------------------------------------------------------------------------- pokiaľ si v roku 2017 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
Predložiť:
- 2 fotokópie potvrdenia od Správcovskej dôchodkovej spoločnosti o zaplatených príspevkoch v roku 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------


- pokiaľ si v roku 2017 uplatňujete zaplatené dobrovoľné príspevky
na doplnkové dôchodkové sporenie
Predložiť:
- 2 fotokópie potvrdenia od spoločnosti, v ktorej máte takéto sporenie o zaplatených príspevkoch v roku 2017

UPOZORNENIE
Prosím predkladať vždy 2 kópie z každého tlačiva. Ďakujem!Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu