AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Privyrábate si? Podajte priznanie

Publikovali sme ...

Privyrábate si? Podajte priznanie - Hospodárske noviny - 15.2.2011

Anna Segečová z Trnavy má v týchto dňoch o starosť navyše. Ona, rovnako ako aj ostatní zamestnanci, musia do polovice februára požiadať zamestnávateľa nielen o ročné zúčtovanie dane z príjmov, ale aj zdravotného poistenia.
Dnes, 15. februára, máte na to posledný deň, kedy tak môžete požiadať firmu vysporiadať vaše dane i zdravotné odvody, a to písomne na určenom tlačive.

Podľa čoho sa rozhodnúť
Ako hovorí Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnost Argico, pokiaľ zamestnanec poberal v roku 2010 len príjmy zo závislej činnosti, má možnosť rozhodnúť sa či požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, alebo sám podá daňové priznanie.

Zúčtovanie môže firma urobiť len tomu, kto mal vlani len príjmy zo závislej činnosti, patria sem aj príjmy zo zamestnania, ale aj z iných činností, ktoré sú uvedené v paragrafe 5 zákona o dani z príjmov a tiež, ak nemal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

"Ak okrem príjmov zo závislej činnosti poberal aj príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČO) a súčet jeho všetkých zdaniteľných príjmov presiahnu sumu 2 012,85 eura, alebo vykáže daňovú stratu, je povinný podať daňové priznanie."

Pozor na termíny
"Výhodné podať si daňové priznanie môže byť vtedy, pokiaľ daňovník mal nízke príjmy zo závislej činnosti (z pracovnej zmluvy) alebo nepracoval celý rok (bol časť roka evidovaný na úrade práce), prípadne mal aj príjmy na základe dohody (o pracovnej činnosti, o vykonaní práce), z ktorých bola daň zrážaná zrážkou.

Ak súčet jeho zdaniteľných príjmov bol nižší ako 4 025,70 eura, bude mu preddavková daň (z príjmov z pracovného pomeru), ako aj zrážková daň (z príjmov na základe dohody) vrátená," tvrdí Gandžala.

Najčastejšou chybou v praxi podľa neho je, že zamestnanec včas nepožiada zamestnávateľa podaním podpísanej žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania (termín do 15. februára), alebo mu nepredloží všetky potrebné doklady. Ak uvedený termín premeškáte, neostane vám nič iné, iba si podať daňové priznanie k 31. marcu tohto roka.

Zúčtovanie zdravotných odvodov
Požiadať zdravotnú poisťovňu o zúčtovanie zdravotného poistenia
sa oplatí najmä tým, ktorí vlani mali viac
zamestnaní súčasne a z každého za nich zamestnávateľ odvádzal poistné na zdravotné poistenie. A to vtedy, ak ich príjem z týchto zamestnaní presiahol maximálnu hranicu ročného vymeriavacieho základu 26 029,08 eura - čo je mesačne v prepočte 2 169,09, z ktorého sa za vlaňajší rok platilo najvyššie poistné na zdravotné poistenie.

Ako dodáva Judita Smatanová,hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne: "Ak si ročné zúčtovanie podáva poistenec, ktorý je zamestnancom, súčasťou jeho ročného zúčtovania ako povinná príloha musí byť doklad o výške príjmu.

Pokiaľ je počas obdobia, kedy sa považoval za osobu samostatne zárobkovo činnú alebo samoplatiteľa práceneschopný, je povinný priložiť k ročnému zúčtovaniu potvrdenie o poberaní nemocenských dávok zo sociálnej poisťovne, ak tieto doklady v priebehu kalendárneho roka ešte nedoručil príslušnej zdravotnej poisťovni." Zdravotná poisťovňa je povinná vrátiť preplatok najneskôr v lehote do 30. júna (preplatok nesmie byť nižší ako tri eurá). Prípadný nedoplatok treba vyrovnať najneskôr do 30. júna (nedoplatok musí byť vyšší ako 3 eurá).

Pozor na zbytočné chyby
Hovorí Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, jednou z najčastejších chýb, ktoré sa vyskytujú pri podaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia je nesprávne zvolený typ tlačiva.

"Zaznamenávame tiež nesúlad medzi údajmi, ktoré si poistenec nahlásil počas roka 2010 a údajmi, ktoré uvádza na tlačive ročného účtovania. Opakujú sa tiež prípady, keď poistenec neuvedie niektorý zo základných údajov, ako je rodné číslo
či bydlisko. Dôležité je tlačovo podpísať a pred odovzdaním si ešte raz skontrolovať všetky údaje." Ako ďalej dodáva, keďže ročné zúčtovanie poistného za rok 2010 sa vykonáva podľa predpisov platných do 31. decembra minulého roka, nečakajú poistencov žiadne zmeny.

"Jedinou zmenou oproti minulému roku je, že nová výška preddavku, ktorá bude výsledkom ročného zúčtovania začne SZČO uhrádzať nie od 1. júla 2011 tak ako tomu bolo minulý rok, ale od 1. januára 2012," spresňuje Balážová. Do tohto dátumu bude SZČO, ktorá podávala ročné zúčtovanie za rok 2009 uhrádzať výšku preddavku, ktorá jej vyšla na základe podaného ročného zúčtovania za rok 2009.

Ak vám náhodou vyjde nedoplatok z ročného zúčtovania, môžete písomne požiadať zdravotnú poisťovňu o možnosť
splátok. "Treba si uvedomiť, že okrem mesačnej splátky budete musieť uhrádzať aj mesačné preddavky na zdravotné poistenie," uzatvára Balážová.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu