AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Podmienky nemocenského sa sprísnia

Publikovali sme ...

Podmienky nemocenského sa sprísnia - Hospodárske noviny - 22.9.2010

Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia by sa mala skrátiť zo 42 na 7 dní. To je najdôležitejšia zmena v novele zákona o sociálnom poistení, o ktorom dnes rokuje vláda. Odborári a zamestnávatelia však s týmto návrhom nesúhlasia, pretože takto nie je zabezpečená ochrana zamestnanca, ktorý príde o prácu a potom ochorie. Zamestnancovi dnes vzniká nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne (55 percent hrubej mzdy) až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Dovtedy, to je do desiateho dňa, má nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa. Od prvého do tretieho dňa svojej choroby dostáva 25 percent zo svojho denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého do desiateho dňa 55 percent.

Neplatené voľno
Zamestnankyňa požiadala o jeden mesiac neplateného voľna. Má nárok na nemocenské dávky počas choroby? „Od 1. januára 2004 sa zaviedol nový právny inštitút sociálneho poistenia – prerušenie povinného nemocenského, dôchodkového a poistenia v nezamestnanosti.
Podľa § 26 ods. 1 písm. a) a ods. 5 zákona zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie v období, počas ktorého čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy podľa osobitného predpisu okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,“ vysvetľuje Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti AGRICO. Ochranná lehota nevzniká pri zániku nemocenského poistenia
z dôvodu jeho prerušenia. „Nakoľko zamestnanec mal v čase vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti prerušené povinné nemocenské
poistenie a ochranná lehota mu nevznikla, nárok na nemocenské za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti mu nevznikne.“

Podmienky nemocenského

Zamestnankyňa je od 10. septembra dlhodobo dočasne práceneschopná. Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti poslala najskôr zamestnávateľovi. Dokedy ho musí zamestnávateľ doručiť pobočke Sociálnej poisťovne? „Zamestnávateľ je povinný odstúpiť pobočke tlačivo,
na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, do troch dní po desiatom dni
trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,“ hovorí Gandžala. Poistenec a poberateľ dávky sú podľa Gandžalu povinní oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná
pracovná neschopnosť trvala viac ako desať dní. „Zamestnávateľ musí spolu s II. dielom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predložiť pobočke aj vyplnené tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Ostatné skutočnosti je povinný preukazovať poistenec.
Z toho vyplýva, že aj doklad o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorý preukazuje nárok na výplatu nemocenského ku koncu kalendárneho mesiaca v prípade, ak jeho dočasná pracovná neschopnosť trvá aj počas ďalšieho kalendárneho mesiaca, predkladá Sociálnej poisťovni poistenec.“


Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu