AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Odpočitateľné položky znižujú daň

Publikovali sme ...

Odpočitateľné položky znížujú daň - Hospodárske noviny - 22.2.2011

Ján Sedláček z Nitry pracuje ako zamestnanec a popritom si privyrába na živnosť. "Na ošetrenie“ daní mu ostáva zhruba vyše mesiaca, a tak uvažuje, na čom sa dá ušetriť v rámci legálnej optimalizácie daňovej povinnosti.

Každý, kto mal vlani zdaniteľné príjmy, môže si v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť základu na daňovníka. Ide o sumu, ktorú si odpočíta od základu dane. Až z neho si vypočíta daň.

Za rok 2010 si môžete znížiť dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku (manžela), príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na účelové sporenie aj poistné na životné poistenie.

Treba však pritom splniť isté podmienky. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane má každý daňovník - fyzická osoba. Môže to byť nielen zamestnanec, živnostník, ale aj študent, nezaopatrené dieťa, cudzinec (nerezident SR), poberateľ invalidného alebo vdovského dôchodku čí dobrovoľne nezamestnaní.

Odpočítateľná položka na daňovníka
Ako hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, ak je základ dane rovný alebo je nižší ako 15 387,12 eura, nezdaniteľná časť za minulý rok je 4 025,70 eura. "Pokiaľ bol základ dane vyšší ako 15 387,12 eura, nezdaniteľná časť sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 7 872,48 a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma bola nižšia ako nula, nezdaniteľná časť sa rovná nule, teda daň neplatíte vôbec.“
Nezarobil váš životný partner z dôvodu straty práce alebo rodičovských povinností nič alebo mal len minimálne príjmy? Znížte si základ dane odpočítateľnou položkou na manželku/manžela. Platí to v prípade, ak žijete spolu v jednej domácnosti a v manželskom zväzku, neakceptuje sa spolužitie druha a družky bez sobáša. Nezdaniteľnú časť základu dane na ňu možno odpočítať jednorazovo pri ročnom zúčtovaní dane (ktoré vykoná zamestnávateľ zamestnancovi) alebo v daňovom priznaní.

Pri uplatňovaní nároku na túto odpočítateľnú položku sa skúmajú dva druhy príjmov, a to vlastné príjmy manželky (znížené o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie , ktoré musela zaplatiť) a základ dane jej manžela, ktorý si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu.

Odpočet na manželku
O tom, akú časť nezdaniteľného minima si môže muž uplatniť na svoju manželku (a naopak), rozhoduje, aký príjem mala. Do jej príjmu sa pritom nezaratúva len plat, ale aj vyplatené materské či náhrada príjmu pri práceneschopnosti či dávky v nezamestnanosti. Naopak, do jej príjmu sa nezapočítava rodičovský príspevok či iné štátne sociálne dávky.

Ako dodáva Jaroslava Lukačovičová, ak základ dane daňovníka bol nižší alebo rovný sume 31 489,92 eura, pričom manželka má vlastný príjem, odpočítateľná položka je 4 025,70 eura. "Ak je jeho základ dane vyšší ako uvedená suma a manželka nemá vlastný príjem, odpočítateľná položka sa vypočíta ako 11 898,18 eura mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka. Ak má manželka vlastný príjem, v tomto prípade odpočítateľná položka sa vypočíta ako 11 898,18 eura mínus jedna štvrtina základu dane daňovníka mínus vlastný príjem manželky. Ak je tento rozdiel záporný, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa rovná nule.“

Uplatnenie odpočítateľnej položky na manželku nevylučuje možnosť, aby si manžel uplatnil aj ďalšiu odpočítateľnú položku: na seba (na daňovníka) a na sporenie a poistenie.

Kto nemá nárok na úľavu
Nárok na základnú nezdaniteľnú časť (4 025,70 eura) má každý daňovník, bez ohľadu na počet odpracovaných mesiacov. Výnimkou sú podľa slov Dagmar Bednárikovej, daňovej poradkyne, poberatelia starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. "Títo narážajú na obmedzenie pri uplatnení nezdaniteľnej časti , ktorú nemôžu využiť, respektíve si ju môžu uplatniť len čiastkovo (vo výške rozdielu medzi ročnou výškou nezdaniteľnej sumy a výškou ich dôchodku). Poberateľ invalidného dôchodku si môže uplatniť celú nezdaniteľnú sumu na daňovníka.“

V praxi sa často Miroslav Gandžala z účtovno-poradenskej spoločnosti Agrico stretáva s tým, že ak daňové priznanie podáva dôchodca, nevie, či si môže uplatniť nezdaniteľnú časť na seba, alebo aj na svoju manželku (dôchodkyňu). "Pokiaľ dôchodca poberal počas roka dôchodok vo vyššej sume, ako je suma nezdaniteľnej časti, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku. A to vo výške rozdielu medzi vyplateným dôchodkom manželky a výškou nezdaniteľnej sumy, ak dôchodok manželky bol nižší ako suma vyplateného dôchodku v zdaňovacom období.“

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu