AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Nie je zamestnanec ako zamestnanec

Publikovali sme ...

Nie je zamestnanec ako zamestnanec - Hospodárske noviny - 22.12.2010

Podmienkami nadobudnutia postavenia zamestnanca bude od januára existencia právneho vzťahu a práva na príjem zo závislej činnosti. „Obe podmienky musia byť splnené súčasne,“ hovorí Lýdia Výborná zo Sociálnej poisťovne. Rozsah platenia sociálnych odvodov zo závislej činnosti bude od januára závisieť aj od toho, či pôjde o zamestnancov s pravidelným alebo nepravidelným príjmom. Zamestnanec s pravidelným mesačným príjmom bude platiť nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnanec s nepravidelným príjmom bude platiť len dôchodkové poistenie.

Cieľ – reforma

Od januára sa zamestnancami stávajú aj niektoré fyzické osoby, ktoré do konca decembra 2010 toto postavenie nemali. Zmeny vyplývajú
z noviel zákonov, ktoré parlament schválil v závere tohto roku. Cieľom je podľa ministra práce Jozefa Mihála zásadná reforma a zjednodušenie
odvodového systému a zavedenie jednotného miesta na výber daní a odvodov. To má vláda v pláne uskutočniť k januáru 2013. Zúčtovanie dane z príjmu a odvodov by sa malo robiť tiež spoločne s tým, že daňové priznania a ďalšie tlačivá a výkazy sa majú zjedodušiť. „Jedným z potrebných krokov je preto nová definícia základných pojmov v zákone o sociálnom poistení a v zákone o zdravotnom poistení,“ konštatoval minister Mihál. V oboch novelách sa preto nanovo pomenovalo, čo je zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ a vymeriavací základ. Oba tieto zmenené zákony sa takýmto spôsobom zjednocujú so zákonom o dani z príjmov, ktorý bol
tiež novelizovaný.

Viac zamestnancov
Po novelách zákonov sa zamestnancami stali napríklad konatelia, členovia štatutárnych orgánov, správnych a dozorných rád a spoločníci, ktorí za výkon funkcie dostávajú odmenu. „V prevažnej väčšine pôjde o zamestnancov s nepravidelným príjmom, ktorí budú mať postavenie zamestnancov len na účely dôchodkového poistenia. Fyzické a právnické osoby, ktoré sú im povinné poskytovať príjem, budú mať v sociálnom poistení postavenie zamestnávateľov,“ tvrdí Sociálna poisťovňa. Zamestnanca s nepravidelným príjmom musí zamestnávateľ prihlásiť a odhlásiť z registra poistencov a sporiteľov dôchodkového sporenia rovnako ako tých, ktorí majú nepravidelný príjem. Platia rovnaké termíny ako teraz. Zamestnávatelia, ktorí sa nimi stanú podľa novely zákona o sociálnom poistení, sa musia prihlásiť do registra zamestnávateľov do 31. januára. Zamestnávateľ musí prihlásiť do Sociálnej poisťovne v takom istom termíne aj zamestnancov s nepravidelnými príjmami. Sociálna poisťovňa pripravila v tejto súvislosti k 1. januáru nové tlačivá. Práca na dohodu patrí k výnimkám – za zamestnanca sa nepovažuje ten, kto pracuje na niektorú z dohôd.

Poistenie v nezamestnanosti
V súčasnosti neplatí poistenie v nezamestnanosti ten zamestnanec, ktorému bol priznaný starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent. Od januára platí, že ak má povinne poistený zamestnanec
priznaný invalidný dôchodok s akýmkoľvek percentom poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a dovŕšil dôchodkový vek, od dňa, kedy nastanú obe skutočnosti, sa na neho nevzťahuje poistenie v nezamestnanosti.

Vymeriavací základ
Mení sa tiež vymeriavací základ. „Vymeriavacím základom zamestnanca bude jeho zdaniteľný príjem zo závislej činnosti. Do vymeriavacieho
základu budú teda vstupovať všetky príjmy, z ktorých sa odvedie daň z príjmu,“ hovorí Miroslav Gandžala z účtovnej spoločnosti Agrico. V súčasnej právnej úprave boli od platenia poistného oslobodené príjmy ako odstupné, odchodné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním
motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi, príspevky zo sociálneho fondu, odmeny vyplácané pri pracovnom a životnom výročí, plnenie poskytnuté pri skončení pracovného pomeru a iné. „Okrem týchto sa do vymeriavacieho
základu budú započítavať aj príjmy z podielov na zisku družstva alebo obchodnej spoločnosti, podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti alebo družstva, podiel na zisku vyplatený tichému spoločníkovi – teda všetky príjmy s výnimkou tých, ktoré sú zdaňované zrážkovou daňou – príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.“ Gandžala upozorňuje, že do vymeriavacieho základu sa nebude započítavať vrátené
poistné zo zdravotného a sociálneho poistenia vyplatené zamestnancom, príspevky na DDS, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, motivačný príspevok na udržanie zamestnancov s nízkymi mzdami. Plateniu poistného budú podliehať aj rôzne benefity, z ktorých bola odvedená daň, ako napríklad príspevky na športové podujatia, príspevky na kultúrne akcie, príspevky na zdravotnú starostlivosť. „Na účely verejného zdravotného poistenia sa zjednocuje vymeriavací základ s daňovým zákonom a sociálnymi zákonmi. Vymeriavacím základom na platenie odvodov u zamestnanca sa stane jeho príjem zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, teda aj napríklad odchodné, odstupné, suma zdaňovaná v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa, časť zamestnaneckej opcie poskytnutej zamestnancovi,“ hovorí Veronika Dubielová zo spoločnosti Účtovná jednotka. Za zamestnanca sa teda na účely zdravotného poistenia bude považovať každá osoba, ktorá bude mať príjem zo závislej činnosti zdaňovaný podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Za zamestnancov sa nepovažujú osoby, ktoré majú príjem z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu