AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Mzdárky jeden účtovný rok končia, druhý začínajú

Publikovali sme ...

Mzdárky jeden účtovný rok končia, druhý začínajú - Hospodárske noviny - 22.12.2010

Tak ako po iné roky, aj v závere tohto roku a v prvých mesiacoch roku 2011 v súvislosti s ukončením roka budú mať mzdové účtovníčky mnohé povinnosti. Tie súvisia s ukončením zdaňovacieho obdobia 2010. Rovnako je potrebné daňovo vysporiadať príjmy zamestnancov zo závislej činnosti. Okrem toho sa musia zamestnávatelia oboznámiť so zmenami mnohých zákonov.

Mzdové listy
Podľa zákona o dani z príjmov musia zamestnávatelia viesť pre zamestnancov mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac i za celé zdaňovacie obdobie, zjednodušenú evidenciu o úhrne nepeňažných príjmov za každého zamestnanca, ktorému boli vyplatené nepeňažné príjmy. Mzdové listy musí vystaviť aj zamestnancom pracujúcim na základe dohôd. „Po vyhotovení vyúčtovania mzdy za december sa k 31. decembru 2010 uzatvoria mzdové listy, ako aj mzdová evidencia a vyčíslia sa súčty jednotlivých položiek mzdových
listov,“ hovorí Gandžala z účtovníckej spoločnosti Agrico. Po skončení roka je zamestnávateľ povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi
vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrne údajov uvedených na mzdovom liste, prípadne v zjednodušenej evidencii – mzdovom zozname, ktoré sú rozhodujúce na výpočet mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie daňového bonusu a na priznanie zamestnaneckej prémie za príslušné zdaňovacie obdobie.

Prehľad preddavkov

Ďalšie povinnosti má zamestnávateľ do konca januára 2011. „Musí predložiť daňovému úradu prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, dani vyberanej podľa § 43 zákona o dani z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse
za 4. štvrťrok 2010,“ vymenúva ďalšie povinnosti Gandžala. Do konca marca musí zase daňovému úradu predložiť hlásenie o vyúčtovaní dane
a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2010 a o zrazených preddavkoch na daň z príjmov. Po skončení kalendárneho roka je povinnosťou zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. O ročné zúčtovanie musí zamestnanec požiadať písomne. Gandžala upozorňuje, že „zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie, ak o to zamestnanec požiada najneskôr do 15. februára 2011 a v tomto termíne predloží všetky potrebné doklady. Ročné zúčtovanie sa vykoná najneskôr do 31. marca.“ Po ukončení roka 2010 je zamestnávateľ povinný doplniť do evidenčného listu dôchodkového poistenia údaje sumárne za celý rok 2010, ktoré sú potrebné na účely dôchodkového poistenia. Na základe údajov uzatvoreného mzdového listu zamestnávateľ zistí samostatne za každého zamestnanca počet dní
nároku na dovolenku a skutočne čerpané dni dovolenky a vypracuje prehľad čerpania dovolenky za rok 2010. Z tohto prehľadu zistí aj údaje
o nevyčerpanej dovolenke za rok 2010. Zamestnávateľ na základe prehľadu zruší zostatky nevyčerpaných dovoleniek prevedených do roku
2010 z roku 2009, na ktoré vznikol nárok v roku 2009. Za nevyčerpané dovolenky z roku 2009, ktoré bolo potrebné vyčerpať do konca roku
2010, nie je možné poskytnúť náhradu mzdy. Zamestnávateľ potom musí ku koncu roka 2010 zaúčtovať rezervy na nevyčerpané dovolenky a rezervy na nezaúčtované zdravotné a sociálne poistenie. Povinnosťou zamestnávateľa je k 1. januáru zistiť priemerný zárobok zamestnancov na pracovnoprávne účely, ktorý bude používať počas celého 1. štvrťroka 2011. Na základe uzatvorených mzdových listov, rekapitulácií údajov
a výplatných listín za rok 2010 zamestnávateľ vykoná sumarizáciu jednotlivých mzdových položiek za účtovnú jednotku, a to za celé účtovné
obdobie roku 2010.

Zdravotne postihnutí
Zamestnávateľ ma ešte aj iné povinnosti. Napríklad ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2010 predkladá do 31. marca 2011 zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov. „Zároveň zamestnávateľ, ktorý si neplní túto povinnosť (a nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom
počte svojich zamestnancov), je povinný najneskôr do 31. marca 2011 odviesť na účet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za každého
občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, sumu, ktorá za rok 2010 predstavuje
877 eur,“ vysvetlila Veronika Dubielová zo spoločnosti Účtovná jednotka.

Povinnosti zamestnanca

Zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec podá do konca mesiaca,
v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie
na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. „Zamestnanec je teda povinný najneskôr do 31. januára podpísať vyhlásenie
na zdaňovacie obdobia roka 2011, prípadne v ňom vyznačiť všetky zmeny, doložiť patričné doklady, ktoré budú mať vplyv na zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti zamestnanca v priebehu roka 2011,“ hovorí Gandžala.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu