AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Evidenčný list zamestnanca

Publikovali sme ...

Poradňa - Evidenčný list zamestnanca - Hospodárske noviny - 9.11.2010

Evidencia dôchodkového poistenia

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri vedení evidenčného listu dôchodkového poistenia? Kedy zamestnávateľovi vznikne povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia?

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu zamestnanca na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Táto evidencia sa vedie od vzniku sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia zamestnanca po celé obdobie, počas ktorého toto poistenie a sporenie trvá.

Povinnosť vypĺňať a predkladať evidenčný list je uložená všetkým zamestnávateľom, teda aj zamestnávateľom, ktorí sa do 31. decembra 2003 považovali za malý závod. Evidenčný list je potrebné vyplniť pre všetkých zamestnancov, to je aj pre poberateľov dôchodkových dávok.

Evidencia musí obsahovať tieto údaje:
priezvisko vrátane všetkých predošlých priezvisk, meno, dátum a miesto narodenia, stav a miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby – (rodné číslo), deň vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného
právneho vzťahu k zamestnávateľovi, vymeriavací základ zamestnanca neobmedzený, obdobie, počas ktorého sa zamestnancovi prerušuje nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti a starobné dôchodkové sporenie, obdobie materskej dovolenky, obdobie rodičovskej dovolenky.

Tlačivom na účely dôchodkového poistenia je Evidenčný list dôchodkového poistenia (89 542 0 ŠEVT). Elektronickú verziu tlačiva evidenčného listu dôchodkového poistenia je možné vypĺňať aj v elektronickej forme. Na evidenčnom liste sa uvádzajú údaje potrebné na účely dôchodkového poistenia nielen podľa zákona č. 461/2003 Z. z., ale aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Sociálna poisťovňa totiž musí mať k dispozícii príslušné údaje na určenie sumy dôchodku aj podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 i po tomto dátume z dôvodov, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 261 ods. 1, § 273 ods. 2 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. Preto je v § 290 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ustanovená povinnosť zamestnávateľa viesť a predkladať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia do 31. decembra 2023 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 pre zamestnancov narodených pred 1. januárom 1985. Aby však zamestnávatelia nemuseli súčasne vypĺňať a predkladať dve tlačivá, pretože mnohé údaje by sa uvádzali duplicitne, príslušné rubriky evidenčného listu sú vyhotovené tak, aby na tomto tlačive mohli byť uvedené aj údaje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Evidenčné listy sú rozhodujúce podklady na rozhodovanie o dôchodkových dávkach. Evidenciu na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia musí zamestnávateľ predložiť pobočke Sociálnej poisťovne do 3 dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.
Miroslav Gandžala,účtovná spoločnosť AGRICO

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu