AGRICO, s.r.o.


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Absolventi si musia strážiť termíny

Publikovali sme ...

Absolventi si musia strážiť termíny - Hospodárske noviny - 30.6.2010

Za študenta nikto neplatí poistenie do Sociálnej poisťovne. Po absolvovaní školy sa to môže zmeniť. Závisí to od toho, či absolvent začne pracovať alebo podnikať. Ďalšou možnosťou je dobrovoľné poistenie. „Absolvent po ukončení vysokej školy, pokiaľ sa nezamestná, má povinnosť registrovať sa na úrade práce, alebo ak nechce byť registrovaný ako nezamestnaný, mal by sa registrovať v Sociálnej poisťovni
ako dobrovoľný platiteľ. Potom to isté musí do ôsmich dní absolvovať vo svojej zdravotnej poisťovni.
Ak sa zaeviduje na úrade práce, stáva sa poistencom štátu a zdravotné za neho platí štát,“ vymenúva povinnosti mladých ľudí, ktorí skončia školu, Miroslav Gandžala
z účtovnej spoločnosti Agrico zo Závadky nad Hronom.

Vysoká škola
Maturant má štatút študenta až do konca prázdnin, teda do 31. augusta 2010. Vysokoškolákom sa štúdium oficiálne končí štátnicami.
Ak stredoškolák bude od septembra pokračovať v štúdiu na vysokej škole, nemusí o tom informovať Sociálnu poisťovňu. Túto povinnosť
však majú poberatelia sirotského dôchodku. Štát za študentov neplatí sociálne poistenie a obdobie štúdia sa nepočíta do limitu
odpracovaných rokov na nárok na dôchodok. Zdravotné poistenie za vysokoškoláka platí štát.

Práca na dohodu
Ak sa žiak či študent po skončení školy stane zamestnancom, do Sociálnej poisťovne ho automaticky prihlási zamestnávateľ. Ak však po
škole začnete pracovať na dohodu, zamestnávateľ vás síce prihlási do Sociálnej poisťovne, ale len na úrazové poistenie a garančné poistenie. Nemusíte platiť nemocenské a dôchodkové poistenie – toto obdobie sa vám však nepočíta do odpracovaných rokov na nárok na dôchodok. Takisto neplynie 6-mesačná lehota na prihlásenie sa do II. piliera. Zdravotné si musíte platiť sami.

Úrad práce
Ak bývalý študent požiada o zaradenie do evidencie nezamestnaných do siedmych dní odo dňa ukončenia sústavnej prípravy na povolanie, bude do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie. Z registrácie do
evidencie mu automaticky nevzniká povinnosť poistiť sa v Sociálnej poisťovni. Čerstvý absolvent strednej školy nebude mať nárok na dávku
v nezamestnanosti. Na tú má právo iba ten, kto si v predchádzajúcich štyroch rokoch aspoň tri roky platil poistenie v nezamestnanosti
do Sociálnej poisťovne, alebo najmenej dva roky za posledné štyri roky pri zamestnaní na dobu určitú.
Ak sa bývalý študent stane nezamestnaným, musí to oznámiť do 8 dní zdravotnej poisťovni a mal by so sebou priniesť aj potvrdenie o zaevidovaní sa na úrade práce. Úrad práce bude za nezamestnaného platiť zdravotné poistenie. Zdravotnej poisťovni musíte oznámiť nielen
ukončenie, ale aj prerušenie štúdia.

Pobyt v zahraničí
Mnohí mladí ľudia sa po škole rozhodnú pre odchod za prácou do zahraničia. Voči Sociálnej poisťovni nebudú mať žiadne povinnosti. Sociálna poisťovňa informovala, že ak budú pracovať v riadnom zamestnaneckom pomere v niektorej z členských krajín Európskej únie
alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, budú za nich zahraniční zamestnávatelia platiť odvody na sociálne poistenie. Preto sa im odpracovaný čas v zahraničí započíta ako doba poistenia v prípade dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
Legislatíva Európskej únie nepripúšťa existenciu povinného poistenia v jednej krajine a dobrovoľného poistenia v druhej krajine. Výnimkou
je dôchodkové poistenie, ktoré v súbehu možné je, avšak tiež lenpri splnení určitých podmienok.

Fyzická osoba môže byť povinne dôchodkovo poistená v jednej krajine Európskej únie a dobrovoľne dôchodkovo poistená na Slovensku
v prípade, ak už v minulosti bola zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
Ak bude pracovať v zahraničí len ako brigádnik, zamestnávateľ za ňu poistné odvádzať nebude. V takomto prípade je výhodné dobrovoľne
sa poistiť v Sociálnej poisťovni. Pri minimálnom vymeriavacom základe 319,58 eura bude potom mesačne platiť do Sociálnej poisťovne
112 eur. Do zdravotnej poisťovne bude ako samoplatiteľ platiť z minimálneho vymeriavacieho základu 206,60 eura mesačne 28,92 eura. „Myslím si, že pre mladého človeka je výhodné poistiť sa v Sociálnej poisťovni ako dobrovoľný platiteľ. Príjem zo zahraničia zdaní v daňovom priznaní po ukončení roka 2010, a to buďmetódou zápočtu, alebo metódou vyňatia. Je možné použiť oba spôsoby.
Záleží na tom, ktorý spôsob bude pre daňovníka výhodnejší,“ vysvetlil Gandžala.

Dobrovoľné poistenie
Veľa mladých ľudí rozmýšľa o tom, či má vôbec význam byť dôchodkovo poistený v Sociálnej poisťovni. „Obávajú sa toho, že Sociálna poisťovňa im nedokáže zaistiť dostatočnú výšku dôchodku. Radšej situáciu riešia úsporami, iným komerčným poistením,“ hovorí Gandžala.
Hlavne mladé ženy by po skončení vysokej školy mali uvažovať o dobrovoľnom poistení. Počas štúdia totiž nie sú nemocensky poistené
a ak otehotnejú, nemajú nárok na materskú. Ak sa mladý človek dobrovoľne poistí, bude mať nárok na nemocenské dávky. Obdobie
dobrovoľného dôchodkového poistenia sa mu zohľadní pri posudzovaní nároku na dôchodok. Dobrovoľne sa môže poistiť fyzická osoba
po dovŕšení šestnástich rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na
trvalý pobyt. Dobrovoľné poistenie sa začína podaním prihlášky. Sociálna poisťovňa ju zverejnila na svojej webovej stránke. Ak mladý človek
začne potom napríklad podnikať alebo sa zamestná, musí sa z dobrovoľného poistenia odhlásiť. Ak na túto povinnosť zabudne, v Sociálnej
poisťovni ho naďalej budú evidovať ako dobrovoľného poistenca, a tak mu vznikne voči Sociálnej poisťovni dlh na poistnom, ktorý budú vymáhať.

PRÍKLAD

Jozef skončil vysokú školu. Uvažuje, že sa nezamestná a vybaví si živnosť. Aké povinnosti ho čakajú?
Po založení živnosti sa musí zaregistrovať v zdravotnej poisťovni (do 8 dní, a určí si výšku preddavkov). Na sociálne poistenie sa môže registrovať ako dobrovoľný platca. Potom sa zaregistruje na daňovom úrade, kde môže zároveň požiadať o registráciu za platiteľa DPH, platiteľa dane zo závislej činnosti (ak bude mať zamestnancov), splní si oznamovaciu povinnosť, pokiaľ bude používať auto. Registračnú pokladnicu si musí tiež zaregistrovať. Povinnosť registrácie v Sociálnej poisťovni sa preskúma až po podaní daňového priznania za rok 2010. Ak mu vznikne povinnosť byť „povinným“ platiteľom sociálnych odvodov, odhlási sa k 30. 6. 2011 z dobrovoľného poistenia a zaregistruje sa ako „povinný“ platiteľ od 1. 7. 2011. Informácia z výpisu z daňového priznania v roku 2011 za rok 2010 má byť už súčasťou daňového priznania za rok 2010.

Úvod | Shop | Účtovníctvo | Služby | O firme | Projekty | Forum | Kontakt | Kalkulačky | Publikovali sme ... | Dôležité linky | Účty a info | Klienti | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu